Sáng kiến kinh nghiệm

GDDinh

KINH NGHIỆM SH CHI BỘ Ở TRƯỜNG HỌC

PHẦN MỞ ĐẦU BỐI CẢNH CHỌN ĐỀ TÀI: Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Chỉ thị…