KINH NGHIỆM SH CHI BỘ Ở TRƯỜNG HỌC

Tháng Chín 29, 2015 11:07 chiều

PHẦN MỞ ĐẦU

 1. BỐI CẢNH CHỌN ĐỀ TÀI:

Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01-7-2011 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và với mục đích làm cho các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí quan trọng của tổ chức cơ sở đảng và của chi bộ; ý nghĩa quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Các chi bộ trong tất cả các loại hình tổ chức cơ sở đảng phải thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng. Việc đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phải gắn với đẩy mạnh thực hiện việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; làm cho mọi đảng viên nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ và của cấp ủy cấp trên; bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu để chi bộ thực sự là nơi lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên.

Thông qua sinh hoạt chi bộ làm cho mọi đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên do Điều lệ Đảng quy định và các nhiệm vụ được chi bộ phân công; nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình; tăng cường đoàn kết, thống nhất và tình thương yêu đồng chí trong chi bộ; cấp ủy nắm chắc tình hình tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên; có biện pháp cụ thể để xây dựng đội ngũ đảng viên và xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Chi bộ là hạt nhân lãnh đạo chính trị, là đơn vị chiến đấu ở cơ sở, là cầu nối trực tiếp giữa Đảng với quần chúng, là trường học giáo dục, rèn luyện, kết nạp đảng viên, là nơi quản lý, phân công, kiểm tra công tác và sàng lọc đảng viên. Mọi hoạt động của chi bộ nhằm đảm bảo cho đường lối, chính sách của Đảng được quán triệt và thực hiện một cách có hiệu quả ở cơ sở; đồng thời góp phần vào việc bổ sung, hoàn chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng.

Quan điểm của Chủ nghĩa Mác Lên nin, tư tưởng HCCM và của đảng ta về vị trí, vai trò của chi bộ đã nhấn mạnh: “Cần phải biến mỗi chi bộ thành trung tâm và hạt nhân của các hiệp hội công nhân”. Chủ tịch HCM coi chi bộ “là nền móng của đảng, chi bộ tốt thì mọi việc đều tốt”. Và Người đã nói: “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng ta phải mạnh, Đảng mạnh là do nhiều chi bộ tốt, chi bộ tốt là do có nhiều đảng viên tốt”.

Muốn vậy, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của từng chi bộ phải không ngừng nâng cao chất lượng, lãnh đạo đảm bảo ngang tầm với nhiệm vụ của thời kỳ phát triển mới.

Chất lượng sinh hoạt chi bộ có liên quan đến sức chiến đấu, hiệu quả lãnh đạo của chi bộ. Sinh hoạt chi bộ có chất lượng sẽ làm cho đường lối, chính sách của Đảng được quán triệt, nhiệm vụ của chi bộ được triển khai, trí tuệ và trách nhiệm của đảng viên được nâng cao, kỷ luật của Đảng được tăng cường, quan hệ giữa Đảng với quần chúng được phát triển.

Trường học là một đơn vị sự nghiệp đóng trên địa bàn dân cư, thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục.Vai trò lãnh đạo của chi bộ trường học quyết định hiệu quả hoạt động giáo dục trong nhà trường.

Với những vấn đề đó, tôi chọn đề tài “Kinh nghiệm tổ chức sinh hoạt chi bộ trường học”.

III. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU:

 1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

– Chi bộ nơi tôi đang công tác

– Chi bộ các trường tiểu học trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên.

– Đảng viên sinh hoạt tại chi bộ các trường Tiểu học.

 1. Cơ sở nghiên cứu

– Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam.

– Quy định số 97-QĐ/TW, ngày 23/03/2004 của Ban Bí thư, Quy định về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở (trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu,…)

– Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/03/2007, về Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

– Quyết định số 158, ngày 12/05/2008 của Bộ Chính trị về Quy chế chất vấn trong Đảng.

Đảng lãnh đạo toàn diện về đời sống kinh tế – xã hội của nhân dân, muốn lãnh đạo tốt thì trong sinh hoạt chi bộ phải có chương trình nghị quyết cụ thể hàng tháng, quý để chi bộ bám vào nghị quyết đó mà tổ chức thực hiện theo tinh thần Hướng dẫn số 57 của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Thực tiễn cho thấy, Đảng đưa ra đường lối đúng đắn, phản ánh đúng nhu cầu, lợi ích, nguyện vọng của nhân dân; nhân dân tiếp thu và thực hiện đường lối đó như quyết định của chính mình.Vì vậy, phải tìm ra những hình thức, biện pháp nâng cao chất lượng trong sinh hoạt chi bộ cơ sở để đường lối, chính sách, nghị quyết của Đảng đi vào thực tế cuộc sống đạt hiệu quả cao.

 1. Phương pháp nghiên cứu
 • Phương pháp điều tra.
 • Phương pháp phân tích.
 • Phương pháp tổng hợp.
 • Xử lý, cập nhật thông tin.
 1. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU:

Đề tài này có mục đích:

– Xác định thực trạng sinh hoạt chi bộ tại chi bộ trường nơi bản thân công tác.

– Xác định thực trạng sinh hoạt chi bộ các trường Tiểu học trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên.

– Xây dựng và tổ chức thực hiện biện pháp sinh hoạt chi bộ trong trường học nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đảng viên.

 1. ĐIỂM MỚI TRONG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU:

* Nội dung tổ chức sinh hoạt chi bộ trong đơn vị trường học gắn với các văn bản hướng dẫn như:

– Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam.

– Quy định số 97-QĐ/TW, ngày 23/03/2004 của Ban Bí thư, Quy định về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở (trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu,…)

– Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/03/2007, về Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

* Hiệu quả lãnh đạo, sức chiến đấu và nâng cao chất lượng đảng viên ở các đơn vị trường học.

 1. PHẦN NỘI DUNG
 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN:

Muốn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phải bắt đầu từ chuẩn bị nội dung sinh hoạt cấp ủy, nhất là đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ chủ trì cuộc họp phải chịu khó dành thời gian suy nghĩ, nghiên cứu từ thực tế đặc điểm ở trường mình, có những biểu hiện gì cần phải giáo dục, ngăn ngừa, kể cả những vấn đề chưa đến mức độ phải đưa ra chi bộ để phê bình, kiểm điểm.

Cấp ủy chọn những thông tin mới mang tính thời sự trên một số lĩnh vực để cung cấp cho đảng viên, đồng thời kêu gọi đảng viên của chi bộ cùng thông tin thêm, tạo cho buổi sinh hoạt chi bộ có thêm một số kiến thức mới. Như vậy, sẽ góp phần bổ sung cho mỗi đảng viên có thêm những nội dung bổ ích. Phải có sự hiểu biết lẫn nhau giữa cấp ủy và đảng viên trong chi bộ, hiểu hoàn cảnh gia đình, tâm tư nguyện vọng, khó khăn vướng mắc trong đời sống gia đình, con cái, các vấn đề có liên quan đến đời sống vật chất và tinh thần của đảng viên, từ đó trao đổi, quan tâm giúp đỡ. Có như vậy đảng viên mới cảm thấy gắn bó với tổ chức Đảng; nhờ vậy qua mỗi kỳ sinh hoạt Đảng, họ thấy tình đồng chí gần gũi hơn, gắn bó hơn.

Đảng viên phải phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, đề cao ý thức trách nhiệm của người đảng viên, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng và cùng tập thể chi bộ thảo luận đề ra các giải pháp hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng trường đạt tập thể lao động tiên tiến, tập thể lao động xuất sắc, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Trước những hiện tượng không lành mạnh, tiêu cực hoặc vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, đảng viên phải mạnh dạn, thẳng thắn phê bình, đấu tranh. Có như vậy mới khắc phục được tình trạng dân chủ hình thức, độc đoán, chuyên quyền, xây dựng tập thể cấp uỷ, chi bộ thành một khối đoàn kết thống nhất thực sự.

Nâng cao trách nhiệm của đảng viên trong việc thực hiện nền nếp sinh hoạt. Tăng cường giáo dục, quán triệt về vị trí, vai trò của chi bộ và tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ để mọi đảng viên thấy rõ việc tham gia sinh hoạt chi bộ là quyền lợi, là trách nhiệm của mỗi đảng viên. Hàng tháng, khi sinh hoạt chi bộ, chi ủy điểm danh, đồng chí thư ký ghi chép biên bản thể hiện rõ ai vắng mặt, có lý do hay không có lý do. Sau buổi sinh hoạt chi bộ, bí thư chi bộ phải gặp gỡ, nhắc nhở hoặc truyền đạt nghị quyết của chi bộ để đảng viên vắng mặt hiểu rõ nội dung sinh hoạt chi bộ và tham gia thực hiện nghị quyết của chi bộ.

 1. a) Nội dung sinh hoạt

Thông tin kịp thời những vấn đề mới mang tính thời sự trên các lĩnh vực, làm rõ quan điểm, thái độ của Đảng về những vấn đề đó để đảng viên tin tưởng, nhận thức đúng hơn và thống nhất với Đảng

Thảo luận và quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước…từ đó dân chủ bàn bạc, phát huy trí tuệ của từng đảng viên để họ đóng góp nhiều ý kiến hay, đúng đắn cho Đảng. Đồng thời lãnh đạo và tổ chức cho đảng viên, quần chúng biến nhận thức thành hành động cách mạng đem lại hiệu quả cao.

Bám sát nghị quyết Đại hội chi bộ và nghị quyết của cấp ủy cấp trên, chủ động xây dựng chương trình hàng quý, tháng theo yêu cầu, nhiệm vụ; bàn bạc dân chủ và quyết định những vấn đề chính của chi bộ mình tạo sự thống nhất về ý chí và hành động.

Dành một lượng thời gian để nghe đảng viên báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công, chi bộ tham gia, bổ sung, bí thư kết luận những vấn đề được, chưa được và giao nhiệm vụ tiếp theo.

Triển khai nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, chương trình công tác của chi bộ; chi ủy đề xuất nội dung phù hợp với yêu cầu lãnh đạo nhà trường và các đoàn thể thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ trong từng học kỳ, từng tháng, tuần.

Kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng; thực hiện nhiệm vụ chi bộ phân công; làm công tác vận động quần chúng và công tác phát triển đảng.

 1. b) Hình thức sinh hoạt chi bộ

- Sinh hoạt chính trị

Sinh hoạt chính trị thể hiện rõ sự lãnh đạo của chi bộ như đại hội chi bộ, thảo luận dự thảo nghị quyết của cấp trên…

Trên cơ sở nghị quyết Đại hội chi bộ, chi ủy xây dựng chương trình công tác cả nhiệm kỳ. Căn cứ chương trình công tác, xây dựng nội dung sinh hoạt từng kỳ thật cụ thể, bí thư trực tiếp chuẩn bị hoặc phân công chi uỷ viên chuẩn bị, sau đó đưa ra chi ủy thảo luận, dự kiến hướng giải quyết những vấn đề trọng tâm; thông báo trước cho đảng viên nội dung sinh hoạt chi bộ và thời gian sinh hoạt để chuẩn bị ý kiến. Khi sinh hoạt, bí thư (hoặc phó bí thư được phân công) điều khiển một cách linh hoạt theo chương trình đã định. Người chủ trì sinh hoạt chi bộ phải có tác phong cởi mở, dân chủ, biết tạo điều kiện cho đảng viên nói thẳng, nói thật suy nghĩ của mình trong sinh hoạt đảng; bình tĩnh lắng nghe ý kiến của đảng viên, tổng hợp ngắn gọn và kết luận đúng nội dung chi bộ đã thảo luận.

Sinh hoạt chi bộ phải đánh giá được tình hình tháng qua, những mặt làm được, chưa được, nguyên nhân chủ quan, khách quan, xác định rõ trách nhiệm để khắc phục trong tháng tới; đánh giá về tình hình tư tưởng, diễn biến tư tưởng của đảng viên và quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ để chi bộ có hướng chỉ đạo trong tháng tới.

Căn cứ vào kế hoạch quý của chi bộ, kết quả thực hiện tháng trước, yêu cầu mới đặt ra của cấp ủy cấp trên, căn cứ vào hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học và kế hoạch tháng của Phòng Giáo dục và Đào tạo, chi bộ chọn ra một số nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm cho tháng tới để thực hiện, thông qua sinh hoạt chi bộ cho đảng viên thảo luận đóng góp.

- Sinh hoạt chuyên đề

Mỗi quý tổ chức một hoặc một số buổi sinh hoạt chuyên đề, lựa chọn những vấn đề phù hợp, sát với tình hình của nhà trường để sinh hoạt như về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về xây dựng, củng cố tổ chức đoàn thể, về huy động các nguồn lực phát triển giáo dục, về đầy mạnh công tác phát triển đảng viên… Sinh hoạt chuyên đề sẽ có tác dụng giáo dục, nâng cao ý thức chính trị và bồi dưỡng kiến thức cho đảng viên, tập trung trí tuệ tập thể để đề ra biện pháp lãnh đạo, khắc phục sớm những mặt còn yếu kém, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đảng viên.

Để có nội dung sinh hoạt chuyên đề phong phú, hiệu quả cao, chi ủy hoặc bí thư chi bộ phải suy nghĩ, trao đổi với bộ phận chuyên môn, đoàn thể để lựa chọn ra một số nội dung cần đưa vào sinh hoạt chuyên đề. Sau đó phân công người chuẩn bị nội dung, cấp ủy nói rõ mục đích yêu cầu, ý kiến chỉ đạo và cung cấp những tài liệu thông tin cần thiết cho người được phân công chuẩn bị nội dung sinh họat. Cấp uỷ thông báo trước nội dung sinh hoạt từ một đến hai ngày cho đảng viên trong chi bộ biết để chuẩn bị ý kiến thảo luận nghiêm túc.

- Sinh hoạt học tập

Học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và của cấp trên hoặc học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.

Một cuộc sinh hoạt chi bộ có thể gồm hai, ba hình thức hoăc một hình thức trên.

 1. THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ:

Trong thời gian qua, chi bộ trường Tiểu học nơi tôi công tác và các chi bộ trên địa bàn đã thực hiện tốt quy định về sinh hoạt đảng, duy trì sinh hoạt định kỳ hàng tháng, tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ phê bình và tự phê bình; trong sinh hoạt chi bộ đã thể hiện được tính lãnh đạo, tính chiến đấu và tính giáo dục. Duy trì sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề khá nề nếp, thảo luận dân chủ, thống nhất thành nghị quyết của chi bộ, tất cả các nội dung sinh hoạt chi bộ đều được phản ánh đầy đủ qua sự ghi chép của thư ký hội nghị vào biên bản của chi bộ.

Tuy nhiên, đôi khi nội dung sinh hoạt chưa phong phú, chưa thiết thực, chưa tạo quỹ thời gian cho sinh hoạt chi bộ; việc phân công chuẩn bị nội dung và phân công tổ chức sinh hoạt chưa chu đáo; đa số đảng viên dự sinh hoạt không chuẩn bị nội dung để thảo luận, đóng góp ý kiến. Vì vậy,  tác dụng của nội dung sinh hoạt chi bộ chưa đủ mạnh, chưa tạo được sự chuyển biến và thúc đẩy các mặt công tác ở đơn vị mình. Công tác tư tưởng thiếu nhạy bén, không nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng của đảng viên; sinh hoạt chi bộ vẫn còn nặng về phổ biến, liệt kê những công việc đã làm trong tháng trước hoặc chỉ bàn về nhiệm vụ chuyên môn; ít chú ý đi sâu kiểm điểm vai trò lãnh đạo, trách nhiệm của chi bộ cũng như tính tiền phong gương mẫu của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Việc tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề chưa nhiều và còn hạn chế; lúng túng trong việc chọn chuyên đề sinh hoạt. Công tác xây dựng chi bộ và lãnh đạo tổ chức, hoạt động của các đoàn thể trong nhà trường còn chung chung; phần thảo luận chưa thật sự sôi nổi.

Đôi khi nội dung họp chi bộ lại lấn sang nhiệm vụ của chính quyền; sinh hoạt định kỳ chưa đều, nội dung sinh hoạt chậm đổi mới. Việc đấu tranh phê bình và tự phê bình còn yếu, nhiều vấn đề trọng tâm, bức xúc đưa ra nhưng không được bàn luận kỹ, kết luật rõ ràng.  Quá trình thực hiện nghị quyết thiếu kiểm tra đôn đốc nên hiệu quả chưa cao.

Nguyên nhân tình trạng trên là do tập thể chi uỷ và cá nhân bí thư chi bộ chưa đầu tư suy nghĩ tìm các biện pháp để đổi mới nội dung, hình thức nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Kiến thức, kinh nghiệm về công tác xây dựng đảng còn hạn chế; còn lúng túng trong việc chuẩn bị nội dung cũng như phương pháp điều hành sinh hoạt chi bộ; kết luận ý kiến thảo luận thiếu tính tổng hợp, còn bị động khi xử lý tình huống nảy sinh trong sinh hoạt chi bộ. Chưa có tổng kết về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ. Chưa thực sự quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ chi uỷ viên và bí thư chi bộ.

III. CÁC BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH:

 1. Để đảm bảo cho sinh hoạt chi bộ đạt yêu cầu, Chi ủy, trước hết là đồng chí Bí thư chi bộ căn cứ vào nhiệm vụ và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, chương trình hành động, tình hình quần chúng và đảng viên của chi bộ để chủ động đưa ra những vấn đề trọng tâm bàn tại cuộc họp chi bộ. Mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ, ngoài việc đánh giá tình hình công tác tháng trước, đề ra phương hướng nhiệm vụ tháng sau, trong cuộc họp cần triển khai những nội dung phù hợp với nhiệm vụ chính trị, tùy tình hình cụ thể bàn sâu một chuyên đề nào đó. Đưa ra được biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện được nhiệm vụ chính trị đề ra.
 2. Trong thảo luận, chi bộ phải phát huy được trí tuệ của đảng viên, tạo ra bầu không khí dân chủ, cởi mở, hiểu biết lẫn nhau, có tranh luận nhưng lại biết lắng nghe ý kiến của nhau, kể cả những ý kiển trái chiều, bình đẳng trong thảo luận, không thành kiến với những đảng viên trung thực dám nói thẳng sự thật.
 3. Thông qua sự phân tích, phê phán mà nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng, nâng cao khả năng phân biệt đúng, sai của chính cán bộ, đảng viên trong chi bộ để họ tự mình không sa vào các tư tưởng, luận điểm, quan điểm sai trái. Thông qua sinh hoạt chi bộ, đảng viên và cả chi bộ nói chung tự nâng mình lên, củng cố tính kiên định cách mạng của mình. Nhưng phải thẳng thắn phê phán việc lợi dụng dân chủ để nói xấu đồng chí, gây chia rẽ, bè phái. Kịp thời biểu dương, động viên những đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nhắc nhở, giúp đỡ những đảng viên còn hạn chế, khuyết điểm.
 4. Quá trình thảo luận có thể có nhiều ý kiến nhưng cuối cuộc họp phải có kết luận rõ ràng, những vấn đề quan trọng phải lấy ý kiến của tập thể chi bộ, sau khi được bàn bạc dân chủ, biểu quyết theo đa số trở thành nghị quyết của chi bộ, mọi đảng viên phải nói và làm theo Nghị quyết.
 5. Chủ tọa điều hành hội nghị phải có năng lực, kiên trì, bình tĩnh, lắng nghe hết ý kiến của đảng viên kể cả ý kiến đối lập, tránh nóng vội, gây không khí căng thẳng không cần thiết. Chủ tọa hội nghị phải có kiến thức xây dựng Đảng, nắm vững diễn biến hội nghị chi bộ, có trình độ tổng hợp ý kiến thảo luận, biết kết luận đúng nội dung chi bộ đã thảo luận.
 6. Thư ký hội nghị ghi chép đầy đủ, chính xác diễn biến hội nghị và kết luận của chủ tọa, ý kiến tán thành, không tán thành, chiếm tỷ lệ bao nhiêu phần trăm, cuối buổi phải thông qua nghị quyết hoặc ý kiến kết luận của đồng chí chủ trì, thư ký phải ký vào biên bản hội nghị chi bộ.
 7. Khi tổ chức thực hiện Nghị quyết hoặc kết luận cuộc họp, cần phân công trách nhiệm rõ ràng cho các đồng chí trong chi ủy và cho mỗi đảng viên. Chi ủy phải thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở để hoàn thành tốt Nghị quyết của chi bộ đề ra.
 8. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phải gắn với thực hiện các cuộc vận động lớn; đưa nội dung cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Hai không”; cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” vào các kỳ sinh hoạt chi bộ, làm cho nội dung sinh hoạt chi bộ phong phú, thiết thực, bảo đảm cho mọi đảng viên nâng cao nhận thức, nắm bắt kịp thời, tự giác chấp hành nghiêm túc các cuộc vận động, các phong trào thi đua do ngành phát động, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ và nghị quyết của cấp ủy cấp trên, để chi bộ thực sự là nơi trực tiếp lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên.
 9. Thông qua sinh hoạt chi bộ, làm cho mọi đảng viên nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tích cực học tập, tự tu dưỡng, rèn luyện và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên và nhiệm vụ cụ thể do cấp trên và chi bộ giao; cấp ủy nắm chắc tình hình đảng viên, có biện pháp cụ thể để xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.
 10. Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là việc làm thường xuyên, lâu dài. Hiện nay, các cấp ủy đảng đang triển khai quán triệt cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đến cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các chi bộ trường học đang lãnh đạo đơn vị mình thực hiện chủ đề năm học “Tiếp tục đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”; đồng thời lồng ghép thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Đây là dịp để mỗi chi bộ, mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, tiếp tục có những đóng góp tích cực vào việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
 11. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ không chỉ nhằm mục đích đề ra những biện pháp lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, mà còn xây dựng chi bộ thật sự trong sạch, vững mạnh.
 12. HIỆU QUẢ MANG LẠI CỦA SÁNG KIẾN:

Nhiệm kỳ 2013-2015, cấp uỷ chi bộ trường Tiểu học nơi tôi công tác đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chi bộ đã tập trung thảo luận, bàn bạc và đưa ra giải pháp  để thực hiện, đã xây dựng được chương trình sinh hoạt. Chi bộ sinh hoạt hàng tháng đã quy định vào một ngày cố định, tạo thuận lợi để đảng viên dự sinh hoạt đầy đủ. Mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ, ngoài kiểm điểm thực hiện công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng, chi bộ còn dành thời gian để sinh hoạt chuyên đề, phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể. Qua sinh hoạt đã tăng cường sự hiểu biết, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên.

Nội dung và tính chất trong sinh hoạt chi bộ được cải tiến, nâng cao, tập trung bàn bạc tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, thể hiện được vai trò hạt nhân, lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn. Chất lượng sinh hoạt chi bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực, các nguyên tắc, quy định trong Điều lệ Đảng, sự chỉ đạo và hướng dẫn của các cấp ủy Đảng được đảm bảo, việc sinh hoạt đã đi vào nề nếp hơn. Trong sinh hoạt, nội dung được chuẩn bị và có sự tham gia ý kiến, thống nhất trong chi ủy, gắn với các cuộc vận động lớn và phong trào thi đua”Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, bám sát vào Hướng dẫn của Trung ương, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của chi bộ, đồng thời kiểm điểm trách nhiệm của tập thể chi bộ, chỉ ủy và cá nhân đảng viên với nhiệm vụ được phân công, lãnh đạo nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Năm 2014, chi bộ Tiểu học nơi tôi công tác được công nhận danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; chi bộ lãnh đạo nhà trường đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” được UBND huyện tặng giấy khen, tập thể nhà trường là đơn vị văn hoá cấp huyện; có nhiều CSTĐ cấp cơ sở, nhiều giáo viên dạy giỏi, cấp huyện; học sinh tham gia các phong trào, các hội thi do ngành phát động đạt được nhiều giải cao. Trong cuộc thi bí thư chi bộ giỏi năm 2014, Bí thư chi bộ trường tôi đạt giải nhất toàn đảng bộ, đạt giải ba của cụm 7 xã do huyện tổ chức.

Kết quả đánh giá, phân loại chi bộ, đảng viên một số năm gần đây:

 Năm  Phân loại chi bộ Đánh giá chất lượng đảng viên
ĐTC-HTXSNV ĐTC-HTTNV ĐTC-HTNV
2011 Chi bộ trong sạch vững mạnh 11.1% 88.9% 0
2012 Chi bộ trong sạch vững mạnh 11.1% 80.6% 8.3%
2013 Chi bộ trong sạch vững mạnh 11.1% 80.6% 8.3%
2014 Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu 16.7% 83.3% 0%

 

 1. KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG VÀ TRIỂN KHAI:

Sáng kiến này có thể áp dụng cho tất cả các loại hình chi bộ, nhưng áp dụng tốt nhất cho các chi bộ trường học.

Trên cơ sơ nền tảng của các quy định về sinh hoạt chi bộ, sáng kiến này cụ thể hóa ra một số giải pháp mang tính mới nhằm giúp chi bộ các trường học tăng cường vai trò lãnh đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

 1. Ý NGHĨA CỦA SÁNG KIẾN:

Giữ vững sinh hoạt chi bộ định kỳ theo Điều lệ Đảng là nguyên tắc bắt buộc nhưng phải luôn sáng tạo trong việc chọn nội dung và luôn nhạy bén với yêu cầu mới đặt ra. Chi ủy, bí thư chi bộ có vai trò rất quan trọng đối với hoạt động chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Sinh hoạt chi ủy, chi bộ phải có quá trình chuẩn bị, được đầu tư đúng mức.

Trong sinh hoạt chi bộ, trọng tâm là công tác nội bộ với những vấn đề có quan hệ đến lập trường, quan điểm, tư tưởng đảng viên trong việc chấp hành đường lối, chính sách, nguyên tắc của Đảng; thực hiện phê bình, tự phê bình; coi trọng giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị, nâng cao đạo đức, năng lực lãnh đạo và sức thuyết phục vận động quần chúng, tính gương mẫu của đảng viên.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trường học phải gắn với việc triển khai trực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Bí thư chi bộ phải có tâm và đủ tầm để giữ vai trò lãnh đạo tổ chức đảng. Mỗi đảng viên phải phát huy trách nhiệm của mình trước Đảng, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Để khắc phục những yếu kém và hạn chế trong sinh hoạt chi bộ, trước hết cần tìm ra nguyên nhân, từ đó đưa ra giải pháp phù hợp theo hướng đổi mới cả nội dung và phương thức sinh hoạt, song vẫn bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu.

Khi đã có Nghị quyết đúng, tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết bằng chương trình, kế hoạch, giao việc cụ thể, thường xuyên kiểm tra, kịp thời sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương những nhân tố mới, tích cực, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc.

Với sự tích cực chủ động, quyết tâm đổi mới sinh hoạt của chi bộ, chúng ta có thể tin tưởng rằng chi bộ đảng trong trường học ngày càng được củng cố, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở từng đơn vị. Đồng thời góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống.

PHẦN KẾT LUẬN

 1. I. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Cấp ủy phải nhận thức đúng vị trí, tầm quan trọng của chi bộ, của sinh hoạt chi bộ, coi đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

Ngoài việc đánh giá thực hiện nhiệm vụ trong tháng qua, đề ra nhiệm vụ trong tháng tới, phân công đảng viên…chi ủy cần phải hướng sinh hoạt chi bộ vào những chuyên đề khác nhau.

Làm tốt công tác tư tưởng, giáo dục, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tạo điều kiện để đảng viên được học tập nâng cao trình độ mọi mặt, nâng cao khả năng bàn bạc, thảo luận và quyết định nghị quyết của chi bộ.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của bí thư chi bộ, lựa chọn đội ngũ cấp ủy, đặc biệt là bí thư chi bộ có tâm huyết, ngang tầm với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đồng thời chi ủy và bí thư chi bộ phải gương mẫu, làm tốt công tác quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của từng đảng viên.

 1. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Cấp uỷ cấp trên mở lớp bồi dưỡng cấp uỷ viên, bồi dưỡng kiến thức, phổ biến kinh nghiệm công tác đảng cho chi uỷ, thường xuyên đổi mới nội dung, chương trình bồi dưỡng cấp ủy viên, trong đó có nghiệp vụ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ./.

Hoàn thành ngày 04 tháng 02 năm 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 2

MẪU BÁO CÁO TÓM TẮT SÁNG KIẾN

 1. Tên sáng kiến: Kinh nghiệm tổ chức sinh hoạt chi bộ trường học.
 2. Mô tả ngắn gọn các giải pháp cũ thường làm: (Nêu rõ các nhược điểm cần khắc phục)
 3. Mục đích của giải pháp sáng kiến: (Nêu rõ mục đích khắc phục các nhược điểm của giải pháp cũ hoặc mục đích của giải pháp mới do mình tạo ra).
 4. Bản mô tả sáng kiến:

4.1.Thuyết minh giải pháp mới, cải tiến: (Giải pháp mới hoàn toàn hoặc đã được mô tả nhưng chưa được áp dụng hay cải tiến từ cái đã có).

4.2.Thuyết minh về khả năng áp dụng sáng kiến: (Đánh giá triển vọng của việc áp dụng với quy mô rộng rãi, mô tả cụ thể các bước tiến hành và những điều kiện cơ bản, bài học kinh nghiệm để căn cứ vào đó có thể thực hiện được sáng kiến).

4.3.Thuyết minh về lợi ích kinh tế, xã hội của sáng kiến: (Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội sáng kiến mang lại, dẫn chứng số liệu và kết quả phân tích về hiệu quả đó, nêu ý nghĩa của việc áp dụng sáng kiến).

4.4.Các tài liệu khác gửi kèm theo: Sơ đồ công nghệ, hình vẽ, ảnh chụp, mô hình, sản phẩm….

4.5.Cam kết không sao chép hoặc vi phạm bản quyền:

Tác giả sáng kiến

Ký, ghi rõ họ tên

 

 

hỉ Thị của Ban tổ Chức TW

Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01-7-2011 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ như sau (*):
A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Làm cho các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí quan trọng của tổ chức cơ sở đảng và của chi bộ; ý nghĩa quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng;

2. Các chi bộ trong tất cả các loại hình tổ chức cơ sở đảng phải thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng. Việc đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phải gắn với đẩy mạnh thực hiện việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; làm cho mọi đảng viên nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ và của cấp ủy cấp trên; bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu để chi bộ thực sự là nơi lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên;

3. Thông qua sinh hoạt chi bộ làm cho mọi đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên do Điều lệ Đảng quy định và các nhiệm vụ được chi bộ phân công; nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình; tăng cường đoàn kết, thống nhất và tình thương yêu đồng chí trong chi bộ; cấp ủy nắm chắc tình hình tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên; có biện pháp cụ thể để xây dựng đội ngũ đảng viên và xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

B. NỘI DUNG VÀ CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

I. NỘI DUNG CHUNG ĐỐI VỚI CÁC LOẠI HÌNH CHI BỘ

1. Nội dung sinh hoạt hàng tháng

Chi bộ tập trung thảo luận, giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực theo chức năng, nhiệm vụ của chi bộ. Trình tự và nội dung như sau:

a) Công tác chuẩn bị của chi ủy

– Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, đồng chí bí thư chi bộ (hoặc đồng chí chi ủy viên được phân công) dự kiến nội dung, chương trình, thời gian sinh hoạt đưa ra họp chi ủy;

– Chi ủy thảo luận, thống nhất đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng trước, đề ra nhiệm vụ tháng tới; phân công chuẩn bị các nội dung, quyết định thời gian họp chi bộ và lựa chọn hình thức sinh hoạt phù hợp (sinh hoạt nhiều nội dung hay một số nội dung hoặc sinh hoạt chuyên đề);

– Chi ủy thông báo cho đảng viên biết nội dung, thời gian, địa điểm sinh hoạt chi bộ (nếu chưa quy định ngày họp định kỳ hàng tháng).

b) Sinh hoạt chi bộ

* Phần mở đầu

– Chi bộ thực hiện việc thu nộp đảng phí hàng tháng của đảng viên;

– Đồng chí bí thư chi bộ (hoặc đồng chí chi ủy viên được phân công chủ trì) tiến hành các nội dung sau:

+ Thông báo tình hình đảng viên của chi bộ (chính thức, dự bị); số đảng viên được miễn sinh hoạt, công tác; số đảng viên có mặt dự họp; số đảng viên vắng mặt và lý do vắng;

+ Thông qua chương trình, nội dung sinh hoạt chi bộ và những vấn đề trọng tâm cần tập trung thảo luận;

+ Cử thư ký cuộc họp (chú ý chọn đồng chí có năng lực và kinh nghiệm tổng hợp để ghi chép đầy đủ, trung thực, chính xác ý kiến phát biểu của đảng viên, kết luận của đồng chí chủ trì hoặc nghị quyết của chi bộ).

* Phần nội dung

– Thông tin tình hình thời sự nổi bật trong nước, quốc tế và của địa phương, cơ quan, đơn vị; phổ biến, quán triệt những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên (nội dung thông tin cần chọn lọc phù hợp, thiết thực). Nhận xét tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ; những vấn đề tư tưởng chi bộ cần quan tâm;

– Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của chi bộ tháng trước (nêu rõ những việc làm được, chưa làm được, nguyên nhân); tình hình đảng viên thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và nhiệm vụ được chi bộ phân công;

– Đánh giá việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ; biểu dương những đảng viên tiền phong gương mẫu, có việc làm cụ thể, thiết thực về học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đồng thời, giáo dục, giúp đỡ những đảng viên có sai phạm (nếu có);

– Thông báo ý kiến của đảng viên, quần chúng về sự lãnh đạo của chi bộ và vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên (nếu có) để chi bộ có biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, kịp thời ngăn chặn, đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực;

– Đề ra một số nhiệm vụ cụ thể, thiết thực, bức xúc trước mắt để thực hiện trong tháng tới theo chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên thực hiện;

– Chi bộ thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến về các nội đung trên. Trong quá trình thảo luận, đồng chí chủ trì cần phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến của đảng viên và gợi ý những nội dung quan trọng để đảng viên tham gia thảo luận, thể hiện chính kiến của mình. Khi có những vấn đề cần biểu quyết mà đang có ý kiến khác nhau, chi bộ cần trao đổi kỹ trước khi biểu quyết.

* Phần kết thúc

– Đồng chí chủ trì tóm tắt ý kiến phát biểu của đảng viên và kết luận những vấn đề lớn, quan trọng mà chi bộ đã thảo luận, thống nhất;

– Chi bộ biểu quyết thông qua kết luận (nghị quyết) của chi bộ. Đồng chí thư ký ghi rõ số đảng viên đồng ý, không đồng ý và số có ý kiến khác;

– Đồng chí chủ trì và thư ký ký vào biên bản cuộc họp. Sổ ghi biên bản họp chi bộ phải được quản lý và lưu trữ theo quy định.

2. Nội dung sinh hoạt chuyên đề

Ngoài các buổi sinh hoạt với nội dung nêu trên, ít nhất mỗi quý một lần, chi bộ chọn một trong những vấn đề sau để sinh hoạt chuyên đề:

– Các chuyên đề về học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên;

– Giải pháp xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh hoặc củng cố, khắc phục cơ sở yếu kém;

– Các giải pháp xây dựng nông thôn mới ;

– Việc xây dựng thôn (ấp, bản, làng…), khu phố (khu dân cư…) văn hóa; biện pháp giúp đỡ đảng viên nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;

– Việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các tệ nạn xã hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị;

– Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và tạo nguồn phát triển đảng viên;

– Công tác quản lý và phân công công tác cho đảng viên;

– Biện pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu và quy trình xây dựng một đề án, đề tài có chất lượng;

– Phương pháp tự nghiên cứu, học tập để không ngừng nâng cao trình độ kiến thức cho cán bộ, đảng viên v.v.

II. NỘI DUNG CỤ THỂ ĐỐI VỚI MỘT SỐ LOẠI HÌNH CHI BỘ

Ngoài những nội dung thực hiện chung đối với các loại hình chi bộ tại Mục I nêu trên, các chi bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình, đặc điểm của chi bộ mình mà đi sâu vào một số nội dung cụ thể sau:

1. Đối với chi bộ địa bàn dân cư thôn (xóm, ấp, bản, tổ dân phố…)

– Sự lãnh đạo của chi bộ và vai trò, trách nhiệm của đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và áp dụng các tiến bộ khoa học – công nghệ vào sản xuất; thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước; công tác xóa đói, giảm nghèo và các hoạt động nhân đạo, từ thiện; thực hiện chính sách đối với người có công và nhiệm vụ phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân…;

– Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và cuộc vận động xây dựng thôn (làng, ấp, bản…), tổ dân phố (khu phố, khu dân cư…) văn hóa;

– Việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác quản lý, sử dụng đất đai và quản lý xây dựng đô thị; bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội trên địa bàn;

– Việc bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng, tạo nguồn phát triển đảng viên ở khu dân cư và việc quản lý đảng viên đi làm ăn xa…

2. Đối với chi bộ cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

– Sự lãnh đạo của chi bộ và tinh thần chủ động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm của đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ được giao;

– Việc xây dựng và thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị; tiến độ và chất lượng thực hiện các nhiệm vụ được giao (nghiên cứu, tham mưu; giảng dạy, học tập; khám chữa bệnh; thực hiện các đề tài, đề án nghiên cứu khoa học…);

– Việc phòng, chống quan liêu, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực (trong thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức; trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học; trong khám, chữa bệnh…);

– Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Quy định của Bộ Chính trị về đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với đảng ủy, chi ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú;

– Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; việc tự nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ, kiến thức của cán bộ, đảng viên; công tác phát triển đảng viên…

3. Đối với chi bộ doanh nghiệp Nhà nước

Sự lãnh đạo của chi bộ và trách nhiệm của đảng viên trong việc xây dựng, thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; việc thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước của Đảng, Nhà nước;

– Tình hình tổ chức, hoạt động của các đoàn thể quần chúng và đời sống, việc làm của người lao động;

– Việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; việc tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo của doanh nghiệp;

– Việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp; Việc thực hiện Quy định của Bộ Chính trị về đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mỗi liên hệ với đảng ủy, chi ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú;

– Việc học tập nâng cao trình độ, kiến thức, tay nghề của cán bộ, đảng viên, người lao động.

4. Đối với chi bộ trong doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài

– Vai trò, trách nhiệm của chi bộ và đảng viên trong việc tham gia xây dựng, thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

– Việc xây dụng và thực hiện nội quy, quy chế, quy định, điều lệ của doanh nghiệp; việc thực hiện các hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể…;

– Tình hình đời sống, việc làm của người lao động; mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động, giữa người Việt Nam và người nước ngoài trong doanh nghiệp;

– Công tác xây dựng, củng cố và phát triển các đoàn thể quần chúng trong doanh nghiệp; công tác bồi dưỡng, giúp đỡ, tạo nguồn phát triển đảng viên…

5. Đối với chi bộ trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

– Vai trò của chi bộ và trách nhiệm của đảng viên trong việc tham gia xây dựng, thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

– Việc chấp hành chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện nội quy, quy chế, quy định, điều lệ của doanh nghiệp;

– Tình hình đời sống, việc làm của người lao động; việc thực hiện các hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể; mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động, giữa người Việt Nam với người nước ngoài (nếu có);

– Việc tuyên truyền, vận động xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức đảng và các đoàn thể quần chúng trong doanh nghiệp; công tác bồi dưỡng, giúp đỡ, tạo nguồn phát triển đảng viên.

6. Đối với chi bộ trong lực lượng vũ trang (Quân đội, Công an)

Chi ủy, chi bộ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ chính trị của từng loại hình chi bộ để xác định nội dung sinh hoạt cho phù hợp. Chú ý một số nội dung sau:

– Sự lãnh đạo của chi bộ trong việc bồi dưỡng, giáo dục, phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng vũ trang nhân dân; xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện;

– Quán triệt cho đảng viên, cán bộ, chiến sĩ nắm vững nhiệm vụ chính trị của đơn vị, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên;

– Việc thực hiện điều lệnh, điều lệ và ý thức tổ chức, chấp hành kỷ cương, kỷ luật của quân đội, công an; xây dựng nền nếp chính quy, hiện đại sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương căn cứ Hướng dẫn này và tình hình, đặc điểm cụ thể của đảng bộ, chỉ đạo, hướng dẫn việc cụ thể hóa nội dung, hình thức sinh hoạt cho phù hợp với từng loại hình chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở đảng thuộc đảng bộ;

Các cấp ủy cấp trên của chi bộ tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn và đôn đốc việc thực hiện; coi trọng việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm để phát huy ưu điểm, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; kịp thời biểu dương, phổ biến và nhân rộng kinh nghiệm của những nơi làm tốt, phê bình những nơi có sai sót, lệch lạc và thông báo trong toàn đảng bộ.

Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW ngày 25 tháng 5 năm 2007 và các văn bản khác của Ban Tổ chức Trung ương có liên quan đến nội dung sinh hoạt chi bộ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đê gì vướng mắc, các cấp ủy đảng kịp thời phản ảnh về Ban Tổ chức Trung ương.

Hướng dẫn này được phổ biến đến các chi bộ để thực hiện.

I- CHỨC NĂNG

Điều 1. Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, công tác của đơn vị; hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng; xây dựng đảng bộ, chi bộ và đơn vị vững mạnh.

II- NHIỆM VỤ

Điều 2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng.

1- Lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, công tác chuyên môn của đơn vị theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành nghĩa vụ của đơn vị đối với Nhà nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng.

2- Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng giám sát mọi hoạt động của đơn vị theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động sáng tạo, không ngừng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

3- Lãnh đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở đơn vị, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên và quần chúng, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, trù dập, ức hiếp quần chúng và các hiện tượng tiêu cực khác, nhất là những tiêu cực trong tuyển sinh, cấp văn bằng, chứng chỉ, khám chữa bệnh, nghiên cứu khoa học và trong các hoạt động văn hoá, thể thao…

4- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong đơn vị. Đoàn kết nội bộ, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch; giữ gìn bí mật quốc gia, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ tài sản của Nhà nước và của đơn vị.

Điều 3. Lãnh đạo công tác tư tưởng.

1- Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; phát huy truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, xây dựng tinh thần làm chủ, tình đoàn kết, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau trong công nhân, viên chức; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng để giải quyết và báo cáo lên cấp trên.

2- Kịp thời phổ biến, quán triệt để cán bộ, đảng viên và quần chúng nắm vững và chấp hành đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, nhiệm vụ của đơn vị, thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, kiến thức và năng lực công tác cho cán bộ, đảng viên.

3- Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng đấu tranh chống các quan điểm sai trái, tư tưởng cơ hội, thực dụng, cục bộ, bản vị, những hành vi nói, viết và làm trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; những biểu hiện mất dân chủ, gia trưởng, độc đoán, tác phong quan liêu, thiếu tinh thần trách nhiệm, tinh thần hợp tác và ý thức tổ chức, kỷ luật; phòng, chống sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Điều 4. Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ.

1- Cấp uỷ lãnh đạo xây dựng và thực hiện chủ trương về kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy và quy chế hoạt động của đơn vị.

2- Cấp uỷ lãnh đạo xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nhận xét, đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật… đối với cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của cấp uỷ. Lãnh đạo việc thực hiện các quyết định đó. Chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển tài năng.

3- Cấp uỷ đề xuất ý kiến để cấp trên xem xét, quyết định các vấn đề về tổ chức và cán bộ của đơn vị thuộc thẩm quyền của cấp trên.

Điều 5. Lãnh đạo các đoàn thể nhân dân.

1- Lãnh đạo các đoàn thể nhân dân trong đơn vị xây dựng tổ chức vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định và điều lệ của mỗi đoàn thể; phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên và quần chúng, đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

2- Lãnh đạo các đoàn thể nhân dân và cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị tham gia xây dựng và bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, nhiệm vụ của đơn vị.

Điều 6. Xây dựng tổ chức đảng.

1- Đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, nhất là việc phát hiện và đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực trong đơn vị. Thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; thực hiện có nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu.

2- Giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; xây dựng kế hoạch và tạo điều kiện để đảng viên thực hiện nhiệm vụ học tập, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt.

3- Cấp uỷ xây dựng kế hoạch, biện pháp quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ và tạo điều kiện cho đảng viên hoàn thành nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt việc giới thiệu đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Làm tốt công tác động viên, khen thưởng, kỷ luật đảng viên; biểu dương, khen thưởng kịp thời những cán bộ, đảng viên có thành tích xuất sắc, xử lý nghiêm, kịp thời những cán bộ, đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước.

4- Làm tốt công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên, bảo đảm về tiêu chuẩn và quy trình; chú trọng đối tượng là đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và những quần chúng ưu tú, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ.

5- Xây dựng cấp uỷ có đủ phẩm chất, năng lực, hoạt động có hiệu quả, được đảng viên và quần chúng tín nhiệm. Nói chung, bí thư cấp uỷ phải là cán bộ lãnh đạo của đơn vị, tiêu biểu cho đảng bộ, chi bộ, đoàn kết, tập hợp được cán bộ, đảng viên và quần chúng.

6- Cấp uỷ thường xuyên kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên chấp hành điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm. Định kỳ hằng năm, cấp uỷ tổ chức để quần chúng tham gia góp ý về sự lãnh đạo của tổ chức đảng và vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

III- QUAN HỆ CỦA ĐẢNG BỘ, CHI BỘ VỚI THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ VÀ CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN

Điều 7. Đối với thủ trưởng đơn vị.

1- Đảng bộ, chi bộ, cấp uỷ bảo đảm và tạo điều kiện để thủ trưởng đơn vị thực hiện trách nhiệm, quyền hạn được giao; thủ trưởng đơn vị bảo đảm và tạo điều kiện để đảng bộ, chi bộ thực hiện Quy định này. Cấp uỷ thường xuyên thông báo với thủ trưởng đơn vị ý kiến của đảng viên, quần chúng về việc thực hiện các nhiệm vụ và chính sách, chế độ trong đơn vị.

2- Định kỳ (3 tháng, 6 tháng, 1 năm, vào dịp đại hội đảng) và đột xuất khi có yêu cầu, thủ trưởng đơn vị báo cáo với cấp uỷ hoặc đại hội về tình hình thực hiện các mặt công tác và những chủ trương, nhiệm vụ sắp tới của đơn vị; cấp uỷ hoặc đảng bộ, chi bộ thảo luận, ra nghị quyết về những vấn đề lớn, quan trọng và lãnh đạo đảng viên, quần chúng trong đơn vị thực hiện.

3- Bí thư, thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và tổ chức đảng khi để xảy ra quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực trong đơn vị. Khi đảng uỷ, chi uỷ cơ sở và thủ trưởng đơn vị có ý kiến khác nhau thì thủ trưởng đơn vị quyết định theo quyền hạn và chịu trách nhiệm về quyết định đó, đồng thời cấp uỷ và thủ trưởng đơn vị cùng báo cáo lên cấp trên có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Điều 8. Đối với các đoàn thể nhân dân.

Định kỳ (3 tháng, 6 tháng, 1 năm) hoặc đột xuất khi có yêu cầu, cấp uỷ làm việc với các đoàn thể, nắm tình hình hoạt động của từng đoàn thể để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời.

Điều 9. Đối với cấp uỷ và chính quyền địa phương.

Cấp uỷ xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với cấp uỷ và chính quyền địa phương nơi có trụ sở đơn vị đóng và nơi có cán bộ, đảng viên của đơn vị cư trú, để phối hợp công tác và quản lý cán bộ, đảng viên.

 

 

AMỤC LỤC

TT Nội dung Trang Ghi chú
1 Mục lục 1
2 Báo cáo tóm tắt sáng kiến 2-4
3 PHẦN MỞ ĐẦU
I Bối cảnh của sáng kiến 5
II Lý do chọn sáng kiến 6
III Phạm vi và đối tượng nghiên cứu 7
IV Mục đích nghiên cứu 8
V Điểm mới trong kết quả nghiên cứu 8
4 PHẦN NỘI DUNG
I Cơ sở lý luận
II Thực trạng vấn đề
III Các biện pháp tiến hành
IV Hiệu quả
V Khả năng ứng dụng, triển khai
VI Ý nghĩa của sáng kiến
5 PHẦN KẾT LUẬN
I Bài học kinh nghiệm
II Kiến nghị đề xuất

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 1. PHẦN MỞ ĐẦU
 2. BỐI CẢNH CHỌN ĐỀ TÀI:

Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01-7-2011 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và với mục đích làm cho các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí quan trọng của tổ chức cơ sở đảng và của chi bộ; ý nghĩa quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Các chi bộ trong tất cả các loại hình tổ chức cơ sở đảng phải thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng. Việc đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phải gắn với đẩy mạnh thực hiện việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; làm cho mọi đảng viên nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ và của cấp ủy cấp trên; bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu để chi bộ thực sự là nơi lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên.

Thông qua sinh hoạt chi bộ làm cho mọi đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên do Điều lệ Đảng quy định và các nhiệm vụ được chi bộ phân công; nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình; tăng cường đoàn kết, thống nhất và tình thương yêu đồng chí trong chi bộ; cấp ủy nắm chắc tình hình tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên; có biện pháp cụ thể để xây dựng đội ngũ đảng viên và xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Chi bộ là hạt nhân lãnh đạo chính trị, là đơn vị chiến đấu ở cơ sở, là cầu nối trực tiếp giữa Đảng với quần chúng, là trường học giáo dục, rèn luyện, kết nạp đảng viên, là nơi quản lý, phân công, kiểm tra công tác và sàng lọc đảng viên. Mọi hoạt động của chi bộ nhằm đảm bảo cho đường lối, chính sách của Đảng được quán triệt và thực hiện một cách có hiệu quả ở cơ sở; đồng thời góp phần vào việc bổ sung, hoàn chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng.

Quan điểm của Chủ nghĩa Mác Lên nin, tư tưởng HCCM và của đảng ta về vị trí, vai trò của chi bộ đã nhấn mạnh: “Cần phải biến mỗi chi bộ thành trung tâm và hạt nhân của các hiệp hội công nhân”. Chủ tịch HCM coi chi bộ “là nền móng của đảng, chi bộ tốt thì mọi việc đều tốt”. Và Người đã nói: “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng ta phải mạnh, Đảng mạnh là do nhiều chi bộ tốt, chi bộ tốt là do có nhiều đảng viên tốt”.

Muốn vậy, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của từng chi bộ phải không ngừng nâng cao chất lượng, lãnh đạo đảm bảo ngang tầm với nhiệm vụ của thời kỳ phát triển mới.

Chất lượng sinh hoạt chi bộ có liên quan đến sức chiến đấu, hiệu quả lãnh đạo của chi bộ. Sinh hoạt chi bộ có chất lượng sẽ làm cho đường lối, chính sách của Đảng được quán triệt, nhiệm vụ của chi bộ được triển khai, trí tuệ và trách nhiệm của đảng viên được nâng cao, kỷ luật của Đảng được tăng cường, quan hệ giữa Đảng với quần chúng được phát triển.

Trường học là một đơn vị sự nghiệp đóng trên địa bàn dân cư, thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục.Vai trò lãnh đạo của chi bộ trường học quyết định hiệu quả hoạt động giáo dục trong nhà trường.

Với những vấn đề đó, tôi chọn đề tài “Kinh nghiệm tổ chức sinh hoạt chi bộ trường học”.

III. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU:

 1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

– Chi bộ nơi tôi đang công tác

– Chi bộ các trường tiểu học trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên.

– Đảng viên sinh hoạt tại chi bộ các trường Tiểu học.

 1. Cơ sở nghiên cứu

– Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam.

– Quy định số 97-QĐ/TW, ngày 23/03/2004 của Ban Bí thư, Quy định về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở (trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu,…)

– Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/03/2007, về Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

– Quyết định số 158, ngày 12/05/2008 của Bộ Chính trị về Quy chế chất vấn trong Đảng.

Đảng lãnh đạo toàn diện về đời sống kinh tế – xã hội của nhân dân, muốn lãnh đạo tốt thì trong sinh hoạt chi bộ phải có chương trình nghị quyết cụ thể hàng tháng, quý để chi bộ bám vào nghị quyết đó mà tổ chức thực hiện theo tinh thần Hướng dẫn số 57 của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Thực tiễn cho thấy, Đảng đưa ra đường lối đúng đắn, phản ánh đúng nhu cầu, lợi ích, nguyện vọng của nhân dân; nhân dân tiếp thu và thực hiện đường lối đó như quyết định của chính mình.Vì vậy, phải tìm ra những hình thức, biện pháp nâng cao chất lượng trong sinh hoạt chi bộ cơ sở để đường lối, chính sách, nghị quyết của Đảng đi vào thực tế cuộc sống đạt hiệu quả cao.

 1. Phương pháp nghiên cứu
 • Phương pháp điều tra.
 • Phương pháp phân tích.
 • Phương pháp tổng hợp.
 • Xử lý, cập nhật thông tin.
 1. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU:

Đề tài này có mục đích:

– Xác định thực trạng sinh hoạt chi bộ tại chi bộ trường nơi bản thân công tác.

– Xác định thực trạng sinh hoạt chi bộ các trường Tiểu học trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên.

– Xây dựng và tổ chức thực hiện biện pháp sinh hoạt chi bộ trong trường học nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đảng viên.

 1. ĐIỂM MỚI TRONG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU:

* Nội dung tổ chức sinh hoạt chi bộ trong đơn vị trường học gắn với các văn bản hướng dẫn như:

– Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam.

– Quy định số 97-QĐ/TW, ngày 23/03/2004 của Ban Bí thư, Quy định về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở (trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu,…)

– Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/03/2007, về Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

* Hiệu quả lãnh đạo, sức chiến đấu và nâng cao chất lượng đảng viên ở các đơn vị trường học.

 1. PHẦN NỘI DUNG
 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN:

Muốn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phải bắt đầu từ chuẩn bị nội dung sinh hoạt cấp ủy, nhất là đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ chủ trì cuộc họp phải chịu khó dành thời gian suy nghĩ, nghiên cứu từ thực tế đặc điểm ở trường mình, có những biểu hiện gì cần phải giáo dục, ngăn ngừa, kể cả những vấn đề chưa đến mức độ phải đưa ra chi bộ để phê bình, kiểm điểm.

Cấp ủy chọn những thông tin mới mang tính thời sự trên một số lĩnh vực để cung cấp cho đảng viên, đồng thời kêu gọi đảng viên của chi bộ cùng thông tin thêm, tạo cho buổi sinh hoạt chi bộ có thêm một số kiến thức mới. Như vậy, sẽ góp phần bổ sung cho mỗi đảng viên có thêm những nội dung bổ ích. Phải có sự hiểu biết lẫn nhau giữa cấp ủy và đảng viên trong chi bộ, hiểu hoàn cảnh gia đình, tâm tư nguyện vọng, khó khăn vướng mắc trong đời sống gia đình, con cái, các vấn đề có liên quan đến đời sống vật chất và tinh thần của đảng viên, từ đó trao đổi, quan tâm giúp đỡ. Có như vậy đảng viên mới cảm thấy gắn bó với tổ chức Đảng; nhờ vậy qua mỗi kỳ sinh hoạt Đảng, họ thấy tình đồng chí gần gũi hơn, gắn bó hơn.

Đảng viên phải phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, đề cao ý thức trách nhiệm của người đảng viên, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng và cùng tập thể chi bộ thảo luận đề ra các giải pháp hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng trường đạt tập thể lao động tiên tiến, tập thể lao động xuất sắc, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Trước những hiện tượng không lành mạnh, tiêu cực hoặc vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, đảng viên phải mạnh dạn, thẳng thắn phê bình, đấu tranh. Có như vậy mới khắc phục được tình trạng dân chủ hình thức, độc đoán, chuyên quyền, xây dựng tập thể cấp uỷ, chi bộ thành một khối đoàn kết thống nhất thực sự.

Nâng cao trách nhiệm của đảng viên trong việc thực hiện nền nếp sinh hoạt. Tăng cường giáo dục, quán triệt về vị trí, vai trò của chi bộ và tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ để mọi đảng viên thấy rõ việc tham gia sinh hoạt chi bộ là quyền lợi, là trách nhiệm của mỗi đảng viên. Hàng tháng, khi sinh hoạt chi bộ, chi ủy điểm danh, đồng chí thư ký ghi chép biên bản thể hiện rõ ai vắng mặt, có lý do hay không có lý do. Sau buổi sinh hoạt chi bộ, bí thư chi bộ phải gặp gỡ, nhắc nhở hoặc truyền đạt nghị quyết của chi bộ để đảng viên vắng mặt hiểu rõ nội dung sinh hoạt chi bộ và tham gia thực hiện nghị quyết của chi bộ.

 1. a) Nội dung sinh hoạt

Thông tin kịp thời những vấn đề mới mang tính thời sự trên các lĩnh vực, làm rõ quan điểm, thái độ của Đảng về những vấn đề đó để đảng viên tin tưởng, nhận thức đúng hơn và thống nhất với Đảng

Thảo luận và quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước…từ đó dân chủ bàn bạc, phát huy trí tuệ của từng đảng viên để họ đóng góp nhiều ý kiến hay, đúng đắn cho Đảng. Đồng thời lãnh đạo và tổ chức cho đảng viên, quần chúng biến nhận thức thành hành động cách mạng đem lại hiệu quả cao.

Bám sát nghị quyết Đại hội chi bộ và nghị quyết của cấp ủy cấp trên, chủ động xây dựng chương trình hàng quý, tháng theo yêu cầu, nhiệm vụ; bàn bạc dân chủ và quyết định những vấn đề chính của chi bộ mình tạo sự thống nhất về ý chí và hành động.

Dành một lượng thời gian để nghe đảng viên báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công, chi bộ tham gia, bổ sung, bí thư kết luận những vấn đề được, chưa được và giao nhiệm vụ tiếp theo.

Triển khai nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, chương trình công tác của chi bộ; chi ủy đề xuất nội dung phù hợp với yêu cầu lãnh đạo nhà trường và các đoàn thể thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ trong từng học kỳ, từng tháng, tuần.

Kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng; thực hiện nhiệm vụ chi bộ phân công; làm công tác vận động quần chúng và công tác phát triển đảng.

 1. b) Hình thức sinh hoạt chi bộ

- Sinh hoạt chính trị

Sinh hoạt chính trị thể hiện rõ sự lãnh đạo của chi bộ như đại hội chi bộ, thảo luận dự thảo nghị quyết của cấp trên…

Trên cơ sở nghị quyết Đại hội chi bộ, chi ủy xây dựng chương trình công tác cả nhiệm kỳ. Căn cứ chương trình công tác, xây dựng nội dung sinh hoạt từng kỳ thật cụ thể, bí thư trực tiếp chuẩn bị hoặc phân công chi uỷ viên chuẩn bị, sau đó đưa ra chi ủy thảo luận, dự kiến hướng giải quyết những vấn đề trọng tâm; thông báo trước cho đảng viên nội dung sinh hoạt chi bộ và thời gian sinh hoạt để chuẩn bị ý kiến. Khi sinh hoạt, bí thư (hoặc phó bí thư được phân công) điều khiển một cách linh hoạt theo chương trình đã định. Người chủ trì sinh hoạt chi bộ phải có tác phong cởi mở, dân chủ, biết tạo điều kiện cho đảng viên nói thẳng, nói thật suy nghĩ của mình trong sinh hoạt đảng; bình tĩnh lắng nghe ý kiến của đảng viên, tổng hợp ngắn gọn và kết luận đúng nội dung chi bộ đã thảo luận.

Sinh hoạt chi bộ phải đánh giá được tình hình tháng qua, những mặt làm được, chưa được, nguyên nhân chủ quan, khách quan, xác định rõ trách nhiệm để khắc phục trong tháng tới; đánh giá về tình hình tư tưởng, diễn biến tư tưởng của đảng viên và quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ để chi bộ có hướng chỉ đạo trong tháng tới.

Căn cứ vào kế hoạch quý của chi bộ, kết quả thực hiện tháng trước, yêu cầu mới đặt ra của cấp ủy cấp trên, căn cứ vào hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học và kế hoạch tháng của Phòng Giáo dục và Đào tạo, chi bộ chọn ra một số nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm cho tháng tới để thực hiện, thông qua sinh hoạt chi bộ cho đảng viên thảo luận đóng góp.

- Sinh hoạt chuyên đề

Mỗi quý tổ chức một hoặc một số buổi sinh hoạt chuyên đề, lựa chọn những vấn đề phù hợp, sát với tình hình của nhà trường để sinh hoạt như về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về xây dựng, củng cố tổ chức đoàn thể, về huy động các nguồn lực phát triển giáo dục, về đầy mạnh công tác phát triển đảng viên… Sinh hoạt chuyên đề sẽ có tác dụng giáo dục, nâng cao ý thức chính trị và bồi dưỡng kiến thức cho đảng viên, tập trung trí tuệ tập thể để đề ra biện pháp lãnh đạo, khắc phục sớm những mặt còn yếu kém, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đảng viên.

Để có nội dung sinh hoạt chuyên đề phong phú, hiệu quả cao, chi ủy hoặc bí thư chi bộ phải suy nghĩ, trao đổi với bộ phận chuyên môn, đoàn thể để lựa chọn ra một số nội dung cần đưa vào sinh hoạt chuyên đề. Sau đó phân công người chuẩn bị nội dung, cấp ủy nói rõ mục đích yêu cầu, ý kiến chỉ đạo và cung cấp những tài liệu thông tin cần thiết cho người được phân công chuẩn bị nội dung sinh họat. Cấp uỷ thông báo trước nội dung sinh hoạt từ một đến hai ngày cho đảng viên trong chi bộ biết để chuẩn bị ý kiến thảo luận nghiêm túc.

- Sinh hoạt học tập

Học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và của cấp trên hoặc học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.

Một cuộc sinh hoạt chi bộ có thể gồm hai, ba hình thức hoăc một hình thức trên.

 1. THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ:

Trong thời gian qua, chi bộ trường Tiểu học nơi tôi công tác và các chi bộ trên địa bàn đã thực hiện tốt quy định về sinh hoạt đảng, duy trì sinh hoạt định kỳ hàng tháng, tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ phê bình và tự phê bình; trong sinh hoạt chi bộ đã thể hiện được tính lãnh đạo, tính chiến đấu và tính giáo dục. Duy trì sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề khá nề nếp, thảo luận dân chủ, thống nhất thành nghị quyết của chi bộ, tất cả các nội dung sinh hoạt chi bộ đều được phản ánh đầy đủ qua sự ghi chép của thư ký hội nghị vào biên bản của chi bộ.

Tuy nhiên, đôi khi nội dung sinh hoạt chưa phong phú, chưa thiết thực, chưa tạo quỹ thời gian cho sinh hoạt chi bộ; việc phân công chuẩn bị nội dung và phân công tổ chức sinh hoạt chưa chu đáo; đa số đảng viên dự sinh hoạt không chuẩn bị nội dung để thảo luận, đóng góp ý kiến. Vì vậy,  tác dụng của nội dung sinh hoạt chi bộ chưa đủ mạnh, chưa tạo được sự chuyển biến và thúc đẩy các mặt công tác ở đơn vị mình. Công tác tư tưởng thiếu nhạy bén, không nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng của đảng viên; sinh hoạt chi bộ vẫn còn nặng về phổ biến, liệt kê những công việc đã làm trong tháng trước hoặc chỉ bàn về nhiệm vụ chuyên môn; ít chú ý đi sâu kiểm điểm vai trò lãnh đạo, trách nhiệm của chi bộ cũng như tính tiền phong gương mẫu của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Việc tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề chưa nhiều và còn hạn chế; lúng túng trong việc chọn chuyên đề sinh hoạt. Công tác xây dựng chi bộ và lãnh đạo tổ chức, hoạt động của các đoàn thể trong nhà trường còn chung chung; phần thảo luận chưa thật sự sôi nổi.

Đôi khi nội dung họp chi bộ lại lấn sang nhiệm vụ của chính quyền; sinh hoạt định kỳ chưa đều, nội dung sinh hoạt chậm đổi mới. Việc đấu tranh phê bình và tự phê bình còn yếu, nhiều vấn đề trọng tâm, bức xúc đưa ra nhưng không được bàn luận kỹ, kết luật rõ ràng.  Quá trình thực hiện nghị quyết thiếu kiểm tra đôn đốc nên hiệu quả chưa cao.

Nguyên nhân tình trạng trên là do tập thể chi uỷ và cá nhân bí thư chi bộ chưa đầu tư suy nghĩ tìm các biện pháp để đổi mới nội dung, hình thức nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Kiến thức, kinh nghiệm về công tác xây dựng đảng còn hạn chế; còn lúng túng trong việc chuẩn bị nội dung cũng như phương pháp điều hành sinh hoạt chi bộ; kết luận ý kiến thảo luận thiếu tính tổng hợp, còn bị động khi xử lý tình huống nảy sinh trong sinh hoạt chi bộ. Chưa có tổng kết về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ. Chưa thực sự quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ chi uỷ viên và bí thư chi bộ.

III. CÁC BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH:

 1. Để đảm bảo cho sinh hoạt chi bộ đạt yêu cầu, Chi ủy, trước hết là đồng chí Bí thư chi bộ căn cứ vào nhiệm vụ và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, chương trình hành động, tình hình quần chúng và đảng viên của chi bộ để chủ động đưa ra những vấn đề trọng tâm bàn tại cuộc họp chi bộ. Mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ, ngoài việc đánh giá tình hình công tác tháng trước, đề ra phương hướng nhiệm vụ tháng sau, trong cuộc họp cần triển khai những nội dung phù hợp với nhiệm vụ chính trị, tùy tình hình cụ thể bàn sâu một chuyên đề nào đó. Đưa ra được biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện được nhiệm vụ chính trị đề ra.
 2. Trong thảo luận, chi bộ phải phát huy được trí tuệ của đảng viên, tạo ra bầu không khí dân chủ, cởi mở, hiểu biết lẫn nhau, có tranh luận nhưng lại biết lắng nghe ý kiến của nhau, kể cả những ý kiển trái chiều, bình đẳng trong thảo luận, không thành kiến với những đảng viên trung thực dám nói thẳng sự thật.
 3. Thông qua sự phân tích, phê phán mà nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng, nâng cao khả năng phân biệt đúng, sai của chính cán bộ, đảng viên trong chi bộ để họ tự mình không sa vào các tư tưởng, luận điểm, quan điểm sai trái. Thông qua sinh hoạt chi bộ, đảng viên và cả chi bộ nói chung tự nâng mình lên, củng cố tính kiên định cách mạng của mình. Nhưng phải thẳng thắn phê phán việc lợi dụng dân chủ để nói xấu đồng chí, gây chia rẽ, bè phái. Kịp thời biểu dương, động viên những đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nhắc nhở, giúp đỡ những đảng viên còn hạn chế, khuyết điểm.
 4. Quá trình thảo luận có thể có nhiều ý kiến nhưng cuối cuộc họp phải có kết luận rõ ràng, những vấn đề quan trọng phải lấy ý kiến của tập thể chi bộ, sau khi được bàn bạc dân chủ, biểu quyết theo đa số trở thành nghị quyết của chi bộ, mọi đảng viên phải nói và làm theo Nghị quyết.
 5. Chủ tọa điều hành hội nghị phải có năng lực, kiên trì, bình tĩnh, lắng nghe hết ý kiến của đảng viên kể cả ý kiến đối lập, tránh nóng vội, gây không khí căng thẳng không cần thiết. Chủ tọa hội nghị phải có kiến thức xây dựng Đảng, nắm vững diễn biến hội nghị chi bộ, có trình độ tổng hợp ý kiến thảo luận, biết kết luận đúng nội dung chi bộ đã thảo luận.
 6. Thư ký hội nghị ghi chép đầy đủ, chính xác diễn biến hội nghị và kết luận của chủ tọa, ý kiến tán thành, không tán thành, chiếm tỷ lệ bao nhiêu phần trăm, cuối buổi phải thông qua nghị quyết hoặc ý kiến kết luận của đồng chí chủ trì, thư ký phải ký vào biên bản hội nghị chi bộ.
 7. Khi tổ chức thực hiện Nghị quyết hoặc kết luận cuộc họp, cần phân công trách nhiệm rõ ràng cho các đồng chí trong chi ủy và cho mỗi đảng viên. Chi ủy phải thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở để hoàn thành tốt Nghị quyết của chi bộ đề ra.
 8. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phải gắn với thực hiện các cuộc vận động lớn; đưa nội dung cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Hai không”; cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” vào các kỳ sinh hoạt chi bộ, làm cho nội dung sinh hoạt chi bộ phong phú, thiết thực, bảo đảm cho mọi đảng viên nâng cao nhận thức, nắm bắt kịp thời, tự giác chấp hành nghiêm túc các cuộc vận động, các phong trào thi đua do ngành phát động, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ và nghị quyết của cấp ủy cấp trên, để chi bộ thực sự là nơi trực tiếp lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên.
 9. Thông qua sinh hoạt chi bộ, làm cho mọi đảng viên nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tích cực học tập, tự tu dưỡng, rèn luyện và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên và nhiệm vụ cụ thể do cấp trên và chi bộ giao; cấp ủy nắm chắc tình hình đảng viên, có biện pháp cụ thể để xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.
 10. Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là việc làm thường xuyên, lâu dài. Hiện nay, các cấp ủy đảng đang triển khai quán triệt cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đến cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các chi bộ trường học đang lãnh đạo đơn vị mình thực hiện chủ đề năm học “Tiếp tục đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”; đồng thời lồng ghép thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Đây là dịp để mỗi chi bộ, mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, tiếp tục có những đóng góp tích cực vào việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
 11. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ không chỉ nhằm mục đích đề ra những biện pháp lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, mà còn xây dựng chi bộ thật sự trong sạch, vững mạnh.
 12. HIỆU QUẢ MANG LẠI CỦA SÁNG KIẾN:

Nhiệm kỳ 2013-2015, cấp uỷ chi bộ trường Tiểu học nơi tôi công tác đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chi bộ đã tập trung thảo luận, bàn bạc và đưa ra giải pháp  để thực hiện, đã xây dựng được chương trình sinh hoạt. Chi bộ sinh hoạt hàng tháng đã quy định vào một ngày cố định, tạo thuận lợi để đảng viên dự sinh hoạt đầy đủ. Mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ, ngoài kiểm điểm thực hiện công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng, chi bộ còn dành thời gian để sinh hoạt chuyên đề, phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể. Qua sinh hoạt đã tăng cường sự hiểu biết, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên.

Nội dung và tính chất trong sinh hoạt chi bộ được cải tiến, nâng cao, tập trung bàn bạc tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, thể hiện được vai trò hạt nhân, lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn. Chất lượng sinh hoạt chi bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực, các nguyên tắc, quy định trong Điều lệ Đảng, sự chỉ đạo và hướng dẫn của các cấp ủy Đảng được đảm bảo, việc sinh hoạt đã đi vào nề nếp hơn. Trong sinh hoạt, nội dung được chuẩn bị và có sự tham gia ý kiến, thống nhất trong chi ủy, gắn với các cuộc vận động lớn và phong trào thi đua”Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, bám sát vào Hướng dẫn của Trung ương, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của chi bộ, đồng thời kiểm điểm trách nhiệm của tập thể chi bộ, chỉ ủy và cá nhân đảng viên với nhiệm vụ được phân công, lãnh đạo nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Năm 2014, chi bộ Tiểu học nơi tôi công tác được công nhận danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; chi bộ lãnh đạo nhà trường đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” được UBND huyện tặng giấy khen, tập thể nhà trường là đơn vị văn hoá cấp huyện; có nhiều CSTĐ cấp cơ sở, nhiều giáo viên dạy giỏi, cấp huyện; học sinh tham gia các phong trào, các hội thi do ngành phát động đạt được nhiều giải cao. Trong cuộc thi bí thư chi bộ giỏi năm 2014, Bí thư chi bộ trường tôi đạt giải nhất toàn đảng bộ, đạt giải ba của cụm 7 xã do huyện tổ chức.

Kết quả đánh giá, phân loại chi bộ, đảng viên một số năm gần đây:

 Năm  Phân loại chi bộ Đánh giá chất lượng đảng viên
ĐTC-HTXSNV ĐTC-HTTNV ĐTC-HTNV
2011 Chi bộ trong sạch vững mạnh 11.1% 88.9% 0
2012 Chi bộ trong sạch vững mạnh 11.1% 80.6% 8.3%
2013 Chi bộ trong sạch vững mạnh 11.1% 80.6% 8.3%
2014 Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu 16.7% 83.3% 0%

 

 1. KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG VÀ TRIỂN KHAI:

Sáng kiến này có thể áp dụng cho tất cả các loại hình chi bộ, nhưng áp dụng tốt nhất cho các chi bộ trường học.

Trên cơ sơ nền tảng của các quy định về sinh hoạt chi bộ, sáng kiến này cụ thể hóa ra một số giải pháp mang tính mới nhằm giúp chi bộ các trường học tăng cường vai trò lãnh đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

 1. Ý NGHĨA CỦA SÁNG KIẾN:

Giữ vững sinh hoạt chi bộ định kỳ theo Điều lệ Đảng là nguyên tắc bắt buộc nhưng phải luôn sáng tạo trong việc chọn nội dung và luôn nhạy bén với yêu cầu mới đặt ra. Chi ủy, bí thư chi bộ có vai trò rất quan trọng đối với hoạt động chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Sinh hoạt chi ủy, chi bộ phải có quá trình chuẩn bị, được đầu tư đúng mức.

Trong sinh hoạt chi bộ, trọng tâm là công tác nội bộ với những vấn đề có quan hệ đến lập trường, quan điểm, tư tưởng đảng viên trong việc chấp hành đường lối, chính sách, nguyên tắc của Đảng; thực hiện phê bình, tự phê bình; coi trọng giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị, nâng cao đạo đức, năng lực lãnh đạo và sức thuyết phục vận động quần chúng, tính gương mẫu của đảng viên.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trường học phải gắn với việc triển khai trực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Bí thư chi bộ phải có tâm và đủ tầm để giữ vai trò lãnh đạo tổ chức đảng. Mỗi đảng viên phải phát huy trách nhiệm của mình trước Đảng, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Để khắc phục những yếu kém và hạn chế trong sinh hoạt chi bộ, trước hết cần tìm ra nguyên nhân, từ đó đưa ra giải pháp phù hợp theo hướng đổi mới cả nội dung và phương thức sinh hoạt, song vẫn bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu.

Khi đã có Nghị quyết đúng, tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết bằng chương trình, kế hoạch, giao việc cụ thể, thường xuyên kiểm tra, kịp thời sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương những nhân tố mới, tích cực, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc.

Với sự tích cực chủ động, quyết tâm đổi mới sinh hoạt của chi bộ, chúng ta có thể tin tưởng rằng chi bộ đảng trong trường học ngày càng được củng cố, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở từng đơn vị. Đồng thời góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống.

PHẦN KẾT LUẬN

 1. I. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Cấp ủy phải nhận thức đúng vị trí, tầm quan trọng của chi bộ, của sinh hoạt chi bộ, coi đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

Ngoài việc đánh giá thực hiện nhiệm vụ trong tháng qua, đề ra nhiệm vụ trong tháng tới, phân công đảng viên…chi ủy cần phải hướng sinh hoạt chi bộ vào những chuyên đề khác nhau.

Làm tốt công tác tư tưởng, giáo dục, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tạo điều kiện để đảng viên được học tập nâng cao trình độ mọi mặt, nâng cao khả năng bàn bạc, thảo luận và quyết định nghị quyết của chi bộ.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của bí thư chi bộ, lựa chọn đội ngũ cấp ủy, đặc biệt là bí thư chi bộ có tâm huyết, ngang tầm với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đồng thời chi ủy và bí thư chi bộ phải gương mẫu, làm tốt công tác quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của từng đảng viên.

 1. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Cấp uỷ cấp trên mở lớp bồi dưỡng cấp uỷ viên, bồi dưỡng kiến thức, phổ biến kinh nghiệm công tác đảng cho chi uỷ, thường xuyên đổi mới nội dung, chương trình bồi dưỡng cấp ủy viên, trong đó có nghiệp vụ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ./.

Hoàn thành ngày 04 tháng 02 năm 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 2

MẪU BÁO CÁO TÓM TẮT SÁNG KIẾN

 1. Tên sáng kiến: Kinh nghiệm tổ chức sinh hoạt chi bộ trường học.
 2. Mô tả ngắn gọn các giải pháp cũ thường làm: (Nêu rõ các nhược điểm cần khắc phục)
 3. Mục đích của giải pháp sáng kiến: (Nêu rõ mục đích khắc phục các nhược điểm của giải pháp cũ hoặc mục đích của giải pháp mới do mình tạo ra).
 4. Bản mô tả sáng kiến:

4.1.Thuyết minh giải pháp mới, cải tiến: (Giải pháp mới hoàn toàn hoặc đã được mô tả nhưng chưa được áp dụng hay cải tiến từ cái đã có).

4.2.Thuyết minh về khả năng áp dụng sáng kiến: (Đánh giá triển vọng của việc áp dụng với quy mô rộng rãi, mô tả cụ thể các bước tiến hành và những điều kiện cơ bản, bài học kinh nghiệm để căn cứ vào đó có thể thực hiện được sáng kiến).

4.3.Thuyết minh về lợi ích kinh tế, xã hội của sáng kiến: (Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội sáng kiến mang lại, dẫn chứng số liệu và kết quả phân tích về hiệu quả đó, nêu ý nghĩa của việc áp dụng sáng kiến).

4.4.Các tài liệu khác gửi kèm theo: Sơ đồ công nghệ, hình vẽ, ảnh chụp, mô hình, sản phẩm….

4.5.Cam kết không sao chép hoặc vi phạm bản quyền:

Tác giả sáng kiến

Ký, ghi rõ họ tên

 

 

hỉ Thị của Ban tổ Chức TW

Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01-7-2011 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ như sau (*):
A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Làm cho các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí quan trọng của tổ chức cơ sở đảng và của chi bộ; ý nghĩa quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng;

2. Các chi bộ trong tất cả các loại hình tổ chức cơ sở đảng phải thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng. Việc đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phải gắn với đẩy mạnh thực hiện việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; làm cho mọi đảng viên nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ và của cấp ủy cấp trên; bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu để chi bộ thực sự là nơi lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên;

3. Thông qua sinh hoạt chi bộ làm cho mọi đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên do Điều lệ Đảng quy định và các nhiệm vụ được chi bộ phân công; nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình; tăng cường đoàn kết, thống nhất và tình thương yêu đồng chí trong chi bộ; cấp ủy nắm chắc tình hình tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên; có biện pháp cụ thể để xây dựng đội ngũ đảng viên và xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

B. NỘI DUNG VÀ CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

I. NỘI DUNG CHUNG ĐỐI VỚI CÁC LOẠI HÌNH CHI BỘ

1. Nội dung sinh hoạt hàng tháng

Chi bộ tập trung thảo luận, giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực theo chức năng, nhiệm vụ của chi bộ. Trình tự và nội dung như sau:

a) Công tác chuẩn bị của chi ủy

– Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, đồng chí bí thư chi bộ (hoặc đồng chí chi ủy viên được phân công) dự kiến nội dung, chương trình, thời gian sinh hoạt đưa ra họp chi ủy;

– Chi ủy thảo luận, thống nhất đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng trước, đề ra nhiệm vụ tháng tới; phân công chuẩn bị các nội dung, quyết định thời gian họp chi bộ và lựa chọn hình thức sinh hoạt phù hợp (sinh hoạt nhiều nội dung hay một số nội dung hoặc sinh hoạt chuyên đề);

– Chi ủy thông báo cho đảng viên biết nội dung, thời gian, địa điểm sinh hoạt chi bộ (nếu chưa quy định ngày họp định kỳ hàng tháng).

b) Sinh hoạt chi bộ

* Phần mở đầu

– Chi bộ thực hiện việc thu nộp đảng phí hàng tháng của đảng viên;

– Đồng chí bí thư chi bộ (hoặc đồng chí chi ủy viên được phân công chủ trì) tiến hành các nội dung sau:

+ Thông báo tình hình đảng viên của chi bộ (chính thức, dự bị); số đảng viên được miễn sinh hoạt, công tác; số đảng viên có mặt dự họp; số đảng viên vắng mặt và lý do vắng;

+ Thông qua chương trình, nội dung sinh hoạt chi bộ và những vấn đề trọng tâm cần tập trung thảo luận;

+ Cử thư ký cuộc họp (chú ý chọn đồng chí có năng lực và kinh nghiệm tổng hợp để ghi chép đầy đủ, trung thực, chính xác ý kiến phát biểu của đảng viên, kết luận của đồng chí chủ trì hoặc nghị quyết của chi bộ).

* Phần nội dung

– Thông tin tình hình thời sự nổi bật trong nước, quốc tế và của địa phương, cơ quan, đơn vị; phổ biến, quán triệt những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên (nội dung thông tin cần chọn lọc phù hợp, thiết thực). Nhận xét tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ; những vấn đề tư tưởng chi bộ cần quan tâm;

– Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của chi bộ tháng trước (nêu rõ những việc làm được, chưa làm được, nguyên nhân); tình hình đảng viên thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và nhiệm vụ được chi bộ phân công;

– Đánh giá việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ; biểu dương những đảng viên tiền phong gương mẫu, có việc làm cụ thể, thiết thực về học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đồng thời, giáo dục, giúp đỡ những đảng viên có sai phạm (nếu có);

– Thông báo ý kiến của đảng viên, quần chúng về sự lãnh đạo của chi bộ và vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên (nếu có) để chi bộ có biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, kịp thời ngăn chặn, đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực;

– Đề ra một số nhiệm vụ cụ thể, thiết thực, bức xúc trước mắt để thực hiện trong tháng tới theo chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên thực hiện;

– Chi bộ thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến về các nội đung trên. Trong quá trình thảo luận, đồng chí chủ trì cần phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến của đảng viên và gợi ý những nội dung quan trọng để đảng viên tham gia thảo luận, thể hiện chính kiến của mình. Khi có những vấn đề cần biểu quyết mà đang có ý kiến khác nhau, chi bộ cần trao đổi kỹ trước khi biểu quyết.

* Phần kết thúc

– Đồng chí chủ trì tóm tắt ý kiến phát biểu của đảng viên và kết luận những vấn đề lớn, quan trọng mà chi bộ đã thảo luận, thống nhất;

– Chi bộ biểu quyết thông qua kết luận (nghị quyết) của chi bộ. Đồng chí thư ký ghi rõ số đảng viên đồng ý, không đồng ý và số có ý kiến khác;

– Đồng chí chủ trì và thư ký ký vào biên bản cuộc họp. Sổ ghi biên bản họp chi bộ phải được quản lý và lưu trữ theo quy định.

2. Nội dung sinh hoạt chuyên đề

Ngoài các buổi sinh hoạt với nội dung nêu trên, ít nhất mỗi quý một lần, chi bộ chọn một trong những vấn đề sau để sinh hoạt chuyên đề:

– Các chuyên đề về học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên;

– Giải pháp xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh hoặc củng cố, khắc phục cơ sở yếu kém;

– Các giải pháp xây dựng nông thôn mới ;

– Việc xây dựng thôn (ấp, bản, làng…), khu phố (khu dân cư…) văn hóa; biện pháp giúp đỡ đảng viên nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;

– Việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các tệ nạn xã hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị;

– Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và tạo nguồn phát triển đảng viên;

– Công tác quản lý và phân công công tác cho đảng viên;

– Biện pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu và quy trình xây dựng một đề án, đề tài có chất lượng;

– Phương pháp tự nghiên cứu, học tập để không ngừng nâng cao trình độ kiến thức cho cán bộ, đảng viên v.v.

II. NỘI DUNG CỤ THỂ ĐỐI VỚI MỘT SỐ LOẠI HÌNH CHI BỘ

Ngoài những nội dung thực hiện chung đối với các loại hình chi bộ tại Mục I nêu trên, các chi bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình, đặc điểm của chi bộ mình mà đi sâu vào một số nội dung cụ thể sau:

1. Đối với chi bộ địa bàn dân cư thôn (xóm, ấp, bản, tổ dân phố…)

– Sự lãnh đạo của chi bộ và vai trò, trách nhiệm của đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và áp dụng các tiến bộ khoa học – công nghệ vào sản xuất; thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước; công tác xóa đói, giảm nghèo và các hoạt động nhân đạo, từ thiện; thực hiện chính sách đối với người có công và nhiệm vụ phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân…;

– Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và cuộc vận động xây dựng thôn (làng, ấp, bản…), tổ dân phố (khu phố, khu dân cư…) văn hóa;

– Việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác quản lý, sử dụng đất đai và quản lý xây dựng đô thị; bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội trên địa bàn;

– Việc bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng, tạo nguồn phát triển đảng viên ở khu dân cư và việc quản lý đảng viên đi làm ăn xa…

2. Đối với chi bộ cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

– Sự lãnh đạo của chi bộ và tinh thần chủ động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm của đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ được giao;

– Việc xây dựng và thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị; tiến độ và chất lượng thực hiện các nhiệm vụ được giao (nghiên cứu, tham mưu; giảng dạy, học tập; khám chữa bệnh; thực hiện các đề tài, đề án nghiên cứu khoa học…);

– Việc phòng, chống quan liêu, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực (trong thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức; trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học; trong khám, chữa bệnh…);

– Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Quy định của Bộ Chính trị về đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với đảng ủy, chi ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú;

– Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; việc tự nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ, kiến thức của cán bộ, đảng viên; công tác phát triển đảng viên…

3. Đối với chi bộ doanh nghiệp Nhà nước

Sự lãnh đạo của chi bộ và trách nhiệm của đảng viên trong việc xây dựng, thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; việc thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước của Đảng, Nhà nước;

– Tình hình tổ chức, hoạt động của các đoàn thể quần chúng và đời sống, việc làm của người lao động;

– Việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; việc tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo của doanh nghiệp;

– Việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp; Việc thực hiện Quy định của Bộ Chính trị về đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mỗi liên hệ với đảng ủy, chi ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú;

– Việc học tập nâng cao trình độ, kiến thức, tay nghề của cán bộ, đảng viên, người lao động.

4. Đối với chi bộ trong doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài

– Vai trò, trách nhiệm của chi bộ và đảng viên trong việc tham gia xây dựng, thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

– Việc xây dụng và thực hiện nội quy, quy chế, quy định, điều lệ của doanh nghiệp; việc thực hiện các hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể…;

– Tình hình đời sống, việc làm của người lao động; mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động, giữa người Việt Nam và người nước ngoài trong doanh nghiệp;

– Công tác xây dựng, củng cố và phát triển các đoàn thể quần chúng trong doanh nghiệp; công tác bồi dưỡng, giúp đỡ, tạo nguồn phát triển đảng viên…

5. Đối với chi bộ trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

– Vai trò của chi bộ và trách nhiệm của đảng viên trong việc tham gia xây dựng, thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

– Việc chấp hành chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện nội quy, quy chế, quy định, điều lệ của doanh nghiệp;

– Tình hình đời sống, việc làm của người lao động; việc thực hiện các hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể; mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động, giữa người Việt Nam với người nước ngoài (nếu có);

– Việc tuyên truyền, vận động xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức đảng và các đoàn thể quần chúng trong doanh nghiệp; công tác bồi dưỡng, giúp đỡ, tạo nguồn phát triển đảng viên.

6. Đối với chi bộ trong lực lượng vũ trang (Quân đội, Công an)

Chi ủy, chi bộ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ chính trị của từng loại hình chi bộ để xác định nội dung sinh hoạt cho phù hợp. Chú ý một số nội dung sau:

– Sự lãnh đạo của chi bộ trong việc bồi dưỡng, giáo dục, phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng vũ trang nhân dân; xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện;

– Quán triệt cho đảng viên, cán bộ, chiến sĩ nắm vững nhiệm vụ chính trị của đơn vị, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên;

– Việc thực hiện điều lệnh, điều lệ và ý thức tổ chức, chấp hành kỷ cương, kỷ luật của quân đội, công an; xây dựng nền nếp chính quy, hiện đại sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương căn cứ Hướng dẫn này và tình hình, đặc điểm cụ thể của đảng bộ, chỉ đạo, hướng dẫn việc cụ thể hóa nội dung, hình thức sinh hoạt cho phù hợp với từng loại hình chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở đảng thuộc đảng bộ;

Các cấp ủy cấp trên của chi bộ tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn và đôn đốc việc thực hiện; coi trọng việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm để phát huy ưu điểm, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; kịp thời biểu dương, phổ biến và nhân rộng kinh nghiệm của những nơi làm tốt, phê bình những nơi có sai sót, lệch lạc và thông báo trong toàn đảng bộ.

Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW ngày 25 tháng 5 năm 2007 và các văn bản khác của Ban Tổ chức Trung ương có liên quan đến nội dung sinh hoạt chi bộ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đê gì vướng mắc, các cấp ủy đảng kịp thời phản ảnh về Ban Tổ chức Trung ương.

Hướng dẫn này được phổ biến đến các chi bộ để thực hiện.

I- CHỨC NĂNG

Điều 1. Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, công tác của đơn vị; hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng; xây dựng đảng bộ, chi bộ và đơn vị vững mạnh.

II- NHIỆM VỤ

Điều 2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng.

1- Lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, công tác chuyên môn của đơn vị theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành nghĩa vụ của đơn vị đối với Nhà nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng.

2- Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng giám sát mọi hoạt động của đơn vị theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động sáng tạo, không ngừng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

3- Lãnh đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở đơn vị, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên và quần chúng, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, trù dập, ức hiếp quần chúng và các hiện tượng tiêu cực khác, nhất là những tiêu cực trong tuyển sinh, cấp văn bằng, chứng chỉ, khám chữa bệnh, nghiên cứu khoa học và trong các hoạt động văn hoá, thể thao…

4- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong đơn vị. Đoàn kết nội bộ, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch; giữ gìn bí mật quốc gia, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ tài sản của Nhà nước và của đơn vị.

Điều 3. Lãnh đạo công tác tư tưởng.

1- Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; phát huy truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, xây dựng tinh thần làm chủ, tình đoàn kết, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau trong công nhân, viên chức; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng để giải quyết và báo cáo lên cấp trên.

2- Kịp thời phổ biến, quán triệt để cán bộ, đảng viên và quần chúng nắm vững và chấp hành đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, nhiệm vụ của đơn vị, thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, kiến thức và năng lực công tác cho cán bộ, đảng viên.

3- Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng đấu tranh chống các quan điểm sai trái, tư tưởng cơ hội, thực dụng, cục bộ, bản vị, những hành vi nói, viết và làm trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; những biểu hiện mất dân chủ, gia trưởng, độc đoán, tác phong quan liêu, thiếu tinh thần trách nhiệm, tinh thần hợp tác và ý thức tổ chức, kỷ luật; phòng, chống sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Điều 4. Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ.

1- Cấp uỷ lãnh đạo xây dựng và thực hiện chủ trương về kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy và quy chế hoạt động của đơn vị.

2- Cấp uỷ lãnh đạo xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nhận xét, đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật… đối với cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của cấp uỷ. Lãnh đạo việc thực hiện các quyết định đó. Chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển tài năng.

3- Cấp uỷ đề xuất ý kiến để cấp trên xem xét, quyết định các vấn đề về tổ chức và cán bộ của đơn vị thuộc thẩm quyền của cấp trên.

Điều 5. Lãnh đạo các đoàn thể nhân dân.

1- Lãnh đạo các đoàn thể nhân dân trong đơn vị xây dựng tổ chức vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định và điều lệ của mỗi đoàn thể; phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên và quần chúng, đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

2- Lãnh đạo các đoàn thể nhân dân và cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị tham gia xây dựng và bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, nhiệm vụ của đơn vị.

Điều 6. Xây dựng tổ chức đảng.

1- Đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, nhất là việc phát hiện và đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực trong đơn vị. Thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; thực hiện có nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu.

2- Giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; xây dựng kế hoạch và tạo điều kiện để đảng viên thực hiện nhiệm vụ học tập, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt.

3- Cấp uỷ xây dựng kế hoạch, biện pháp quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ và tạo điều kiện cho đảng viên hoàn thành nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt việc giới thiệu đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Làm tốt công tác động viên, khen thưởng, kỷ luật đảng viên; biểu dương, khen thưởng kịp thời những cán bộ, đảng viên có thành tích xuất sắc, xử lý nghiêm, kịp thời những cán bộ, đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước.

4- Làm tốt công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên, bảo đảm về tiêu chuẩn và quy trình; chú trọng đối tượng là đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và những quần chúng ưu tú, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ.

5- Xây dựng cấp uỷ có đủ phẩm chất, năng lực, hoạt động có hiệu quả, được đảng viên và quần chúng tín nhiệm. Nói chung, bí thư cấp uỷ phải là cán bộ lãnh đạo của đơn vị, tiêu biểu cho đảng bộ, chi bộ, đoàn kết, tập hợp được cán bộ, đảng viên và quần chúng.

6- Cấp uỷ thường xuyên kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên chấp hành điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm. Định kỳ hằng năm, cấp uỷ tổ chức để quần chúng tham gia góp ý về sự lãnh đạo của tổ chức đảng và vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

III- QUAN HỆ CỦA ĐẢNG BỘ, CHI BỘ VỚI THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ VÀ CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN

Điều 7. Đối với thủ trưởng đơn vị.

1- Đảng bộ, chi bộ, cấp uỷ bảo đảm và tạo điều kiện để thủ trưởng đơn vị thực hiện trách nhiệm, quyền hạn được giao; thủ trưởng đơn vị bảo đảm và tạo điều kiện để đảng bộ, chi bộ thực hiện Quy định này. Cấp uỷ thường xuyên thông báo với thủ trưởng đơn vị ý kiến của đảng viên, quần chúng về việc thực hiện các nhiệm vụ và chính sách, chế độ trong đơn vị.

2- Định kỳ (3 tháng, 6 tháng, 1 năm, vào dịp đại hội đảng) và đột xuất khi có yêu cầu, thủ trưởng đơn vị báo cáo với cấp uỷ hoặc đại hội về tình hình thực hiện các mặt công tác và những chủ trương, nhiệm vụ sắp tới của đơn vị; cấp uỷ hoặc đảng bộ, chi bộ thảo luận, ra nghị quyết về những vấn đề lớn, quan trọng và lãnh đạo đảng viên, quần chúng trong đơn vị thực hiện.

3- Bí thư, thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và tổ chức đảng khi để xảy ra quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực trong đơn vị. Khi đảng uỷ, chi uỷ cơ sở và thủ trưởng đơn vị có ý kiến khác nhau thì thủ trưởng đơn vị quyết định theo quyền hạn và chịu trách nhiệm về quyết định đó, đồng thời cấp uỷ và thủ trưởng đơn vị cùng báo cáo lên cấp trên có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Điều 8. Đối với các đoàn thể nhân dân.

Định kỳ (3 tháng, 6 tháng, 1 năm) hoặc đột xuất khi có yêu cầu, cấp uỷ làm việc với các đoàn thể, nắm tình hình hoạt động của từng đoàn thể để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời.

Điều 9. Đối với cấp uỷ và chính quyền địa phương.

Cấp uỷ xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với cấp uỷ và chính quyền địa phương nơi có trụ sở đơn vị đóng và nơi có cán bộ, đảng viên của đơn vị cư trú, để phối hợp công tác và quản lý cán bộ, đảng viên.

 

 

AMỤC LỤC

TT Nội dung Trang Ghi chú
1 Mục lục 1
2 Báo cáo tóm tắt sáng kiến 2-4
3 PHẦN MỞ ĐẦU
I Bối cảnh của sáng kiến 5
II Lý do chọn sáng kiến 6
III Phạm vi và đối tượng nghiên cứu 7
IV Mục đích nghiên cứu 8
V Điểm mới trong kết quả nghiên cứu 8
4 PHẦN NỘI DUNG
I Cơ sở lý luận
II Thực trạng vấn đề
III Các biện pháp tiến hành
IV Hiệu quả
V Khả năng ứng dụng, triển khai
VI Ý nghĩa của sáng kiến
5 PHẦN KẾT LUẬN
I Bài học kinh nghiệm
II Kiến nghị đề xuất

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 1. PHẦN MỞ ĐẦU
 2. BỐI CẢNH CHỌN ĐỀ TÀI:

Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01-7-2011 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và với mục đích làm cho các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí quan trọng của tổ chức cơ sở đảng và của chi bộ; ý nghĩa quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Các chi bộ trong tất cả các loại hình tổ chức cơ sở đảng phải thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng. Việc đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phải gắn với đẩy mạnh thực hiện việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; làm cho mọi đảng viên nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ và của cấp ủy cấp trên; bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu để chi bộ thực sự là nơi lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên.

Thông qua sinh hoạt chi bộ làm cho mọi đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên do Điều lệ Đảng quy định và các nhiệm vụ được chi bộ phân công; nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình; tăng cường đoàn kết, thống nhất và tình thương yêu đồng chí trong chi bộ; cấp ủy nắm chắc tình hình tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên; có biện pháp cụ thể để xây dựng đội ngũ đảng viên và xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Chi bộ là hạt nhân lãnh đạo chính trị, là đơn vị chiến đấu ở cơ sở, là cầu nối trực tiếp giữa Đảng với quần chúng, là trường học giáo dục, rèn luyện, kết nạp đảng viên, là nơi quản lý, phân công, kiểm tra công tác và sàng lọc đảng viên. Mọi hoạt động của chi bộ nhằm đảm bảo cho đường lối, chính sách của Đảng được quán triệt và thực hiện một cách có hiệu quả ở cơ sở; đồng thời góp phần vào việc bổ sung, hoàn chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng.

Quan điểm của Chủ nghĩa Mác Lên nin, tư tưởng HCCM và của đảng ta về vị trí, vai trò của chi bộ đã nhấn mạnh: “Cần phải biến mỗi chi bộ thành trung tâm và hạt nhân của các hiệp hội công nhân”. Chủ tịch HCM coi chi bộ “là nền móng của đảng, chi bộ tốt thì mọi việc đều tốt”. Và Người đã nói: “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng ta phải mạnh, Đảng mạnh là do nhiều chi bộ tốt, chi bộ tốt là do có nhiều đảng viên tốt”.

Muốn vậy, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của từng chi bộ phải không ngừng nâng cao chất lượng, lãnh đạo đảm bảo ngang tầm với nhiệm vụ của thời kỳ phát triển mới.

Chất lượng sinh hoạt chi bộ có liên quan đến sức chiến đấu, hiệu quả lãnh đạo của chi bộ. Sinh hoạt chi bộ có chất lượng sẽ làm cho đường lối, chính sách của Đảng được quán triệt, nhiệm vụ của chi bộ được triển khai, trí tuệ và trách nhiệm của đảng viên được nâng cao, kỷ luật của Đảng được tăng cường, quan hệ giữa Đảng với quần chúng được phát triển.

Trường học là một đơn vị sự nghiệp đóng trên địa bàn dân cư, thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục.Vai trò lãnh đạo của chi bộ trường học quyết định hiệu quả hoạt động giáo dục trong nhà trường.

Với những vấn đề đó, tôi chọn đề tài “Kinh nghiệm tổ chức sinh hoạt chi bộ trường học”.

III. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU:

 1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

– Chi bộ nơi tôi đang công tác

– Chi bộ các trường tiểu học trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên.

– Đảng viên sinh hoạt tại chi bộ các trường Tiểu học.

 1. Cơ sở nghiên cứu

– Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam.

– Quy định số 97-QĐ/TW, ngày 23/03/2004 của Ban Bí thư, Quy định về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở (trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu,…)

– Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/03/2007, về Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

– Quyết định số 158, ngày 12/05/2008 của Bộ Chính trị về Quy chế chất vấn trong Đảng.

Đảng lãnh đạo toàn diện về đời sống kinh tế – xã hội của nhân dân, muốn lãnh đạo tốt thì trong sinh hoạt chi bộ phải có chương trình nghị quyết cụ thể hàng tháng, quý để chi bộ bám vào nghị quyết đó mà tổ chức thực hiện theo tinh thần Hướng dẫn số 57 của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Thực tiễn cho thấy, Đảng đưa ra đường lối đúng đắn, phản ánh đúng nhu cầu, lợi ích, nguyện vọng của nhân dân; nhân dân tiếp thu và thực hiện đường lối đó như quyết định của chính mình.Vì vậy, phải tìm ra những hình thức, biện pháp nâng cao chất lượng trong sinh hoạt chi bộ cơ sở để đường lối, chính sách, nghị quyết của Đảng đi vào thực tế cuộc sống đạt hiệu quả cao.

 1. Phương pháp nghiên cứu
 • Phương pháp điều tra.
 • Phương pháp phân tích.
 • Phương pháp tổng hợp.
 • Xử lý, cập nhật thông tin.
 1. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU:

Đề tài này có mục đích:

– Xác định thực trạng sinh hoạt chi bộ tại chi bộ trường nơi bản thân công tác.

– Xác định thực trạng sinh hoạt chi bộ các trường Tiểu học trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên.

– Xây dựng và tổ chức thực hiện biện pháp sinh hoạt chi bộ trong trường học nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đảng viên.

 1. ĐIỂM MỚI TRONG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU:

* Nội dung tổ chức sinh hoạt chi bộ trong đơn vị trường học gắn với các văn bản hướng dẫn như:

– Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam.

– Quy định số 97-QĐ/TW, ngày 23/03/2004 của Ban Bí thư, Quy định về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở (trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu,…)

– Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/03/2007, về Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

* Hiệu quả lãnh đạo, sức chiến đấu và nâng cao chất lượng đảng viên ở các đơn vị trường học.

 1. PHẦN NỘI DUNG
 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN:

Muốn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phải bắt đầu từ chuẩn bị nội dung sinh hoạt cấp ủy, nhất là đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ chủ trì cuộc họp phải chịu khó dành thời gian suy nghĩ, nghiên cứu từ thực tế đặc điểm ở trường mình, có những biểu hiện gì cần phải giáo dục, ngăn ngừa, kể cả những vấn đề chưa đến mức độ phải đưa ra chi bộ để phê bình, kiểm điểm.

Cấp ủy chọn những thông tin mới mang tính thời sự trên một số lĩnh vực để cung cấp cho đảng viên, đồng thời kêu gọi đảng viên của chi bộ cùng thông tin thêm, tạo cho buổi sinh hoạt chi bộ có thêm một số kiến thức mới. Như vậy, sẽ góp phần bổ sung cho mỗi đảng viên có thêm những nội dung bổ ích. Phải có sự hiểu biết lẫn nhau giữa cấp ủy và đảng viên trong chi bộ, hiểu hoàn cảnh gia đình, tâm tư nguyện vọng, khó khăn vướng mắc trong đời sống gia đình, con cái, các vấn đề có liên quan đến đời sống vật chất và tinh thần của đảng viên, từ đó trao đổi, quan tâm giúp đỡ. Có như vậy đảng viên mới cảm thấy gắn bó với tổ chức Đảng; nhờ vậy qua mỗi kỳ sinh hoạt Đảng, họ thấy tình đồng chí gần gũi hơn, gắn bó hơn.

Đảng viên phải phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, đề cao ý thức trách nhiệm của người đảng viên, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng và cùng tập thể chi bộ thảo luận đề ra các giải pháp hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng trường đạt tập thể lao động tiên tiến, tập thể lao động xuất sắc, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Trước những hiện tượng không lành mạnh, tiêu cực hoặc vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, đảng viên phải mạnh dạn, thẳng thắn phê bình, đấu tranh. Có như vậy mới khắc phục được tình trạng dân chủ hình thức, độc đoán, chuyên quyền, xây dựng tập thể cấp uỷ, chi bộ thành một khối đoàn kết thống nhất thực sự.

Nâng cao trách nhiệm của đảng viên trong việc thực hiện nền nếp sinh hoạt. Tăng cường giáo dục, quán triệt về vị trí, vai trò của chi bộ và tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ để mọi đảng viên thấy rõ việc tham gia sinh hoạt chi bộ là quyền lợi, là trách nhiệm của mỗi đảng viên. Hàng tháng, khi sinh hoạt chi bộ, chi ủy điểm danh, đồng chí thư ký ghi chép biên bản thể hiện rõ ai vắng mặt, có lý do hay không có lý do. Sau buổi sinh hoạt chi bộ, bí thư chi bộ phải gặp gỡ, nhắc nhở hoặc truyền đạt nghị quyết của chi bộ để đảng viên vắng mặt hiểu rõ nội dung sinh hoạt chi bộ và tham gia thực hiện nghị quyết của chi bộ.

 1. a) Nội dung sinh hoạt

Thông tin kịp thời những vấn đề mới mang tính thời sự trên các lĩnh vực, làm rõ quan điểm, thái độ của Đảng về những vấn đề đó để đảng viên tin tưởng, nhận thức đúng hơn và thống nhất với Đảng

Thảo luận và quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước…từ đó dân chủ bàn bạc, phát huy trí tuệ của từng đảng viên để họ đóng góp nhiều ý kiến hay, đúng đắn cho Đảng. Đồng thời lãnh đạo và tổ chức cho đảng viên, quần chúng biến nhận thức thành hành động cách mạng đem lại hiệu quả cao.

Bám sát nghị quyết Đại hội chi bộ và nghị quyết của cấp ủy cấp trên, chủ động xây dựng chương trình hàng quý, tháng theo yêu cầu, nhiệm vụ; bàn bạc dân chủ và quyết định những vấn đề chính của chi bộ mình tạo sự thống nhất về ý chí và hành động.

Dành một lượng thời gian để nghe đảng viên báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công, chi bộ tham gia, bổ sung, bí thư kết luận những vấn đề được, chưa được và giao nhiệm vụ tiếp theo.

Triển khai nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, chương trình công tác của chi bộ; chi ủy đề xuất nội dung phù hợp với yêu cầu lãnh đạo nhà trường và các đoàn thể thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ trong từng học kỳ, từng tháng, tuần.

Kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng; thực hiện nhiệm vụ chi bộ phân công; làm công tác vận động quần chúng và công tác phát triển đảng.

 1. b) Hình thức sinh hoạt chi bộ

- Sinh hoạt chính trị

Sinh hoạt chính trị thể hiện rõ sự lãnh đạo của chi bộ như đại hội chi bộ, thảo luận dự thảo nghị quyết của cấp trên…

Trên cơ sở nghị quyết Đại hội chi bộ, chi ủy xây dựng chương trình công tác cả nhiệm kỳ. Căn cứ chương trình công tác, xây dựng nội dung sinh hoạt từng kỳ thật cụ thể, bí thư trực tiếp chuẩn bị hoặc phân công chi uỷ viên chuẩn bị, sau đó đưa ra chi ủy thảo luận, dự kiến hướng giải quyết những vấn đề trọng tâm; thông báo trước cho đảng viên nội dung sinh hoạt chi bộ và thời gian sinh hoạt để chuẩn bị ý kiến. Khi sinh hoạt, bí thư (hoặc phó bí thư được phân công) điều khiển một cách linh hoạt theo chương trình đã định. Người chủ trì sinh hoạt chi bộ phải có tác phong cởi mở, dân chủ, biết tạo điều kiện cho đảng viên nói thẳng, nói thật suy nghĩ của mình trong sinh hoạt đảng; bình tĩnh lắng nghe ý kiến của đảng viên, tổng hợp ngắn gọn và kết luận đúng nội dung chi bộ đã thảo luận.

Sinh hoạt chi bộ phải đánh giá được tình hình tháng qua, những mặt làm được, chưa được, nguyên nhân chủ quan, khách quan, xác định rõ trách nhiệm để khắc phục trong tháng tới; đánh giá về tình hình tư tưởng, diễn biến tư tưởng của đảng viên và quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ để chi bộ có hướng chỉ đạo trong tháng tới.

Căn cứ vào kế hoạch quý của chi bộ, kết quả thực hiện tháng trước, yêu cầu mới đặt ra của cấp ủy cấp trên, căn cứ vào hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học và kế hoạch tháng của Phòng Giáo dục và Đào tạo, chi bộ chọn ra một số nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm cho tháng tới để thực hiện, thông qua sinh hoạt chi bộ cho đảng viên thảo luận đóng góp.

- Sinh hoạt chuyên đề

Mỗi quý tổ chức một hoặc một số buổi sinh hoạt chuyên đề, lựa chọn những vấn đề phù hợp, sát với tình hình của nhà trường để sinh hoạt như về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về xây dựng, củng cố tổ chức đoàn thể, về huy động các nguồn lực phát triển giáo dục, về đầy mạnh công tác phát triển đảng viên… Sinh hoạt chuyên đề sẽ có tác dụng giáo dục, nâng cao ý thức chính trị và bồi dưỡng kiến thức cho đảng viên, tập trung trí tuệ tập thể để đề ra biện pháp lãnh đạo, khắc phục sớm những mặt còn yếu kém, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đảng viên.

Để có nội dung sinh hoạt chuyên đề phong phú, hiệu quả cao, chi ủy hoặc bí thư chi bộ phải suy nghĩ, trao đổi với bộ phận chuyên môn, đoàn thể để lựa chọn ra một số nội dung cần đưa vào sinh hoạt chuyên đề. Sau đó phân công người chuẩn bị nội dung, cấp ủy nói rõ mục đích yêu cầu, ý kiến chỉ đạo và cung cấp những tài liệu thông tin cần thiết cho người được phân công chuẩn bị nội dung sinh họat. Cấp uỷ thông báo trước nội dung sinh hoạt từ một đến hai ngày cho đảng viên trong chi bộ biết để chuẩn bị ý kiến thảo luận nghiêm túc.

- Sinh hoạt học tập

Học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và của cấp trên hoặc học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.

Một cuộc sinh hoạt chi bộ có thể gồm hai, ba hình thức hoăc một hình thức trên.

 1. THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ:

Trong thời gian qua, chi bộ trường Tiểu học nơi tôi công tác và các chi bộ trên địa bàn đã thực hiện tốt quy định về sinh hoạt đảng, duy trì sinh hoạt định kỳ hàng tháng, tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ phê bình và tự phê bình; trong sinh hoạt chi bộ đã thể hiện được tính lãnh đạo, tính chiến đấu và tính giáo dục. Duy trì sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề khá nề nếp, thảo luận dân chủ, thống nhất thành nghị quyết của chi bộ, tất cả các nội dung sinh hoạt chi bộ đều được phản ánh đầy đủ qua sự ghi chép của thư ký hội nghị vào biên bản của chi bộ.

Tuy nhiên, đôi khi nội dung sinh hoạt chưa phong phú, chưa thiết thực, chưa tạo quỹ thời gian cho sinh hoạt chi bộ; việc phân công chuẩn bị nội dung và phân công tổ chức sinh hoạt chưa chu đáo; đa số đảng viên dự sinh hoạt không chuẩn bị nội dung để thảo luận, đóng góp ý kiến. Vì vậy,  tác dụng của nội dung sinh hoạt chi bộ chưa đủ mạnh, chưa tạo được sự chuyển biến và thúc đẩy các mặt công tác ở đơn vị mình. Công tác tư tưởng thiếu nhạy bén, không nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng của đảng viên; sinh hoạt chi bộ vẫn còn nặng về phổ biến, liệt kê những công việc đã làm trong tháng trước hoặc chỉ bàn về nhiệm vụ chuyên môn; ít chú ý đi sâu kiểm điểm vai trò lãnh đạo, trách nhiệm của chi bộ cũng như tính tiền phong gương mẫu của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Việc tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề chưa nhiều và còn hạn chế; lúng túng trong việc chọn chuyên đề sinh hoạt. Công tác xây dựng chi bộ và lãnh đạo tổ chức, hoạt động của các đoàn thể trong nhà trường còn chung chung; phần thảo luận chưa thật sự sôi nổi.

Đôi khi nội dung họp chi bộ lại lấn sang nhiệm vụ của chính quyền; sinh hoạt định kỳ chưa đều, nội dung sinh hoạt chậm đổi mới. Việc đấu tranh phê bình và tự phê bình còn yếu, nhiều vấn đề trọng tâm, bức xúc đưa ra nhưng không được bàn luận kỹ, kết luật rõ ràng.  Quá trình thực hiện nghị quyết thiếu kiểm tra đôn đốc nên hiệu quả chưa cao.

Nguyên nhân tình trạng trên là do tập thể chi uỷ và cá nhân bí thư chi bộ chưa đầu tư suy nghĩ tìm các biện pháp để đổi mới nội dung, hình thức nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Kiến thức, kinh nghiệm về công tác xây dựng đảng còn hạn chế; còn lúng túng trong việc chuẩn bị nội dung cũng như phương pháp điều hành sinh hoạt chi bộ; kết luận ý kiến thảo luận thiếu tính tổng hợp, còn bị động khi xử lý tình huống nảy sinh trong sinh hoạt chi bộ. Chưa có tổng kết về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ. Chưa thực sự quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ chi uỷ viên và bí thư chi bộ.

III. CÁC BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH:

 1. Để đảm bảo cho sinh hoạt chi bộ đạt yêu cầu, Chi ủy, trước hết là đồng chí Bí thư chi bộ căn cứ vào nhiệm vụ và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, chương trình hành động, tình hình quần chúng và đảng viên của chi bộ để chủ động đưa ra những vấn đề trọng tâm bàn tại cuộc họp chi bộ. Mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ, ngoài việc đánh giá tình hình công tác tháng trước, đề ra phương hướng nhiệm vụ tháng sau, trong cuộc họp cần triển khai những nội dung phù hợp với nhiệm vụ chính trị, tùy tình hình cụ thể bàn sâu một chuyên đề nào đó. Đưa ra được biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện được nhiệm vụ chính trị đề ra.
 2. Trong thảo luận, chi bộ phải phát huy được trí tuệ của đảng viên, tạo ra bầu không khí dân chủ, cởi mở, hiểu biết lẫn nhau, có tranh luận nhưng lại biết lắng nghe ý kiến của nhau, kể cả những ý kiển trái chiều, bình đẳng trong thảo luận, không thành kiến với những đảng viên trung thực dám nói thẳng sự thật.
 3. Thông qua sự phân tích, phê phán mà nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng, nâng cao khả năng phân biệt đúng, sai của chính cán bộ, đảng viên trong chi bộ để họ tự mình không sa vào các tư tưởng, luận điểm, quan điểm sai trái. Thông qua sinh hoạt chi bộ, đảng viên và cả chi bộ nói chung tự nâng mình lên, củng cố tính kiên định cách mạng của mình. Nhưng phải thẳng thắn phê phán việc lợi dụng dân chủ để nói xấu đồng chí, gây chia rẽ, bè phái. Kịp thời biểu dương, động viên những đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nhắc nhở, giúp đỡ những đảng viên còn hạn chế, khuyết điểm.
 4. Quá trình thảo luận có thể có nhiều ý kiến nhưng cuối cuộc họp phải có kết luận rõ ràng, những vấn đề quan trọng phải lấy ý kiến của tập thể chi bộ, sau khi được bàn bạc dân chủ, biểu quyết theo đa số trở thành nghị quyết của chi bộ, mọi đảng viên phải nói và làm theo Nghị quyết.
 5. Chủ tọa điều hành hội nghị phải có năng lực, kiên trì, bình tĩnh, lắng nghe hết ý kiến của đảng viên kể cả ý kiến đối lập, tránh nóng vội, gây không khí căng thẳng không cần thiết. Chủ tọa hội nghị phải có kiến thức xây dựng Đảng, nắm vững diễn biến hội nghị chi bộ, có trình độ tổng hợp ý kiến thảo luận, biết kết luận đúng nội dung chi bộ đã thảo luận.
 6. Thư ký hội nghị ghi chép đầy đủ, chính xác diễn biến hội nghị và kết luận của chủ tọa, ý kiến tán thành, không tán thành, chiếm tỷ lệ bao nhiêu phần trăm, cuối buổi phải thông qua nghị quyết hoặc ý kiến kết luận của đồng chí chủ trì, thư ký phải ký vào biên bản hội nghị chi bộ.
 7. Khi tổ chức thực hiện Nghị quyết hoặc kết luận cuộc họp, cần phân công trách nhiệm rõ ràng cho các đồng chí trong chi ủy và cho mỗi đảng viên. Chi ủy phải thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở để hoàn thành tốt Nghị quyết của chi bộ đề ra.
 8. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phải gắn với thực hiện các cuộc vận động lớn; đưa nội dung cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Hai không”; cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” vào các kỳ sinh hoạt chi bộ, làm cho nội dung sinh hoạt chi bộ phong phú, thiết thực, bảo đảm cho mọi đảng viên nâng cao nhận thức, nắm bắt kịp thời, tự giác chấp hành nghiêm túc các cuộc vận động, các phong trào thi đua do ngành phát động, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ và nghị quyết của cấp ủy cấp trên, để chi bộ thực sự là nơi trực tiếp lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên.
 9. Thông qua sinh hoạt chi bộ, làm cho mọi đảng viên nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tích cực học tập, tự tu dưỡng, rèn luyện và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên và nhiệm vụ cụ thể do cấp trên và chi bộ giao; cấp ủy nắm chắc tình hình đảng viên, có biện pháp cụ thể để xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.
 10. Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là việc làm thường xuyên, lâu dài. Hiện nay, các cấp ủy đảng đang triển khai quán triệt cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đến cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các chi bộ trường học đang lãnh đạo đơn vị mình thực hiện chủ đề năm học “Tiếp tục đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”; đồng thời lồng ghép thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Đây là dịp để mỗi chi bộ, mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, tiếp tục có những đóng góp tích cực vào việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
 11. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ không chỉ nhằm mục đích đề ra những biện pháp lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, mà còn xây dựng chi bộ thật sự trong sạch, vững mạnh.
 12. HIỆU QUẢ MANG LẠI CỦA SÁNG KIẾN:

Nhiệm kỳ 2013-2015, cấp uỷ chi bộ trường Tiểu học nơi tôi công tác đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chi bộ đã tập trung thảo luận, bàn bạc và đưa ra giải pháp  để thực hiện, đã xây dựng được chương trình sinh hoạt. Chi bộ sinh hoạt hàng tháng đã quy định vào một ngày cố định, tạo thuận lợi để đảng viên dự sinh hoạt đầy đủ. Mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ, ngoài kiểm điểm thực hiện công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng, chi bộ còn dành thời gian để sinh hoạt chuyên đề, phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể. Qua sinh hoạt đã tăng cường sự hiểu biết, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên.

Nội dung và tính chất trong sinh hoạt chi bộ được cải tiến, nâng cao, tập trung bàn bạc tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, thể hiện được vai trò hạt nhân, lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn. Chất lượng sinh hoạt chi bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực, các nguyên tắc, quy định trong Điều lệ Đảng, sự chỉ đạo và hướng dẫn của các cấp ủy Đảng được đảm bảo, việc sinh hoạt đã đi vào nề nếp hơn. Trong sinh hoạt, nội dung được chuẩn bị và có sự tham gia ý kiến, thống nhất trong chi ủy, gắn với các cuộc vận động lớn và phong trào thi đua”Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, bám sát vào Hướng dẫn của Trung ương, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của chi bộ, đồng thời kiểm điểm trách nhiệm của tập thể chi bộ, chỉ ủy và cá nhân đảng viên với nhiệm vụ được phân công, lãnh đạo nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Năm 2014, chi bộ Tiểu học nơi tôi công tác được công nhận danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; chi bộ lãnh đạo nhà trường đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” được UBND huyện tặng giấy khen, tập thể nhà trường là đơn vị văn hoá cấp huyện; có nhiều CSTĐ cấp cơ sở, nhiều giáo viên dạy giỏi, cấp huyện; học sinh tham gia các phong trào, các hội thi do ngành phát động đạt được nhiều giải cao. Trong cuộc thi bí thư chi bộ giỏi năm 2014, Bí thư chi bộ trường tôi đạt giải nhất toàn đảng bộ, đạt giải ba của cụm 7 xã do huyện tổ chức.

Kết quả đánh giá, phân loại chi bộ, đảng viên một số năm gần đây:

 Năm  Phân loại chi bộ Đánh giá chất lượng đảng viên
ĐTC-HTXSNV ĐTC-HTTNV ĐTC-HTNV
2011 Chi bộ trong sạch vững mạnh 11.1% 88.9% 0
2012 Chi bộ trong sạch vững mạnh 11.1% 80.6% 8.3%
2013 Chi bộ trong sạch vững mạnh 11.1% 80.6% 8.3%
2014 Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu 16.7% 83.3% 0%

 

 1. KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG VÀ TRIỂN KHAI:

Sáng kiến này có thể áp dụng cho tất cả các loại hình chi bộ, nhưng áp dụng tốt nhất cho các chi bộ trường học.

Trên cơ sơ nền tảng của các quy định về sinh hoạt chi bộ, sáng kiến này cụ thể hóa ra một số giải pháp mang tính mới nhằm giúp chi bộ các trường học tăng cường vai trò lãnh đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

 1. Ý NGHĨA CỦA SÁNG KIẾN:

Giữ vững sinh hoạt chi bộ định kỳ theo Điều lệ Đảng là nguyên tắc bắt buộc nhưng phải luôn sáng tạo trong việc chọn nội dung và luôn nhạy bén với yêu cầu mới đặt ra. Chi ủy, bí thư chi bộ có vai trò rất quan trọng đối với hoạt động chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Sinh hoạt chi ủy, chi bộ phải có quá trình chuẩn bị, được đầu tư đúng mức.

Trong sinh hoạt chi bộ, trọng tâm là công tác nội bộ với những vấn đề có quan hệ đến lập trường, quan điểm, tư tưởng đảng viên trong việc chấp hành đường lối, chính sách, nguyên tắc của Đảng; thực hiện phê bình, tự phê bình; coi trọng giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị, nâng cao đạo đức, năng lực lãnh đạo và sức thuyết phục vận động quần chúng, tính gương mẫu của đảng viên.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trường học phải gắn với việc triển khai trực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Bí thư chi bộ phải có tâm và đủ tầm để giữ vai trò lãnh đạo tổ chức đảng. Mỗi đảng viên phải phát huy trách nhiệm của mình trước Đảng, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Để khắc phục những yếu kém và hạn chế trong sinh hoạt chi bộ, trước hết cần tìm ra nguyên nhân, từ đó đưa ra giải pháp phù hợp theo hướng đổi mới cả nội dung và phương thức sinh hoạt, song vẫn bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu.

Khi đã có Nghị quyết đúng, tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết bằng chương trình, kế hoạch, giao việc cụ thể, thường xuyên kiểm tra, kịp thời sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương những nhân tố mới, tích cực, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc.

Với sự tích cực chủ động, quyết tâm đổi mới sinh hoạt của chi bộ, chúng ta có thể tin tưởng rằng chi bộ đảng trong trường học ngày càng được củng cố, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở từng đơn vị. Đồng thời góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống.

PHẦN KẾT LUẬN

 1. I. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Cấp ủy phải nhận thức đúng vị trí, tầm quan trọng của chi bộ, của sinh hoạt chi bộ, coi đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

Ngoài việc đánh giá thực hiện nhiệm vụ trong tháng qua, đề ra nhiệm vụ trong tháng tới, phân công đảng viên…chi ủy cần phải hướng sinh hoạt chi bộ vào những chuyên đề khác nhau.

Làm tốt công tác tư tưởng, giáo dục, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tạo điều kiện để đảng viên được học tập nâng cao trình độ mọi mặt, nâng cao khả năng bàn bạc, thảo luận và quyết định nghị quyết của chi bộ.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của bí thư chi bộ, lựa chọn đội ngũ cấp ủy, đặc biệt là bí thư chi bộ có tâm huyết, ngang tầm với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đồng thời chi ủy và bí thư chi bộ phải gương mẫu, làm tốt công tác quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của từng đảng viên.

 1. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Cấp uỷ cấp trên mở lớp bồi dưỡng cấp uỷ viên, bồi dưỡng kiến thức, phổ biến kinh nghiệm công tác đảng cho chi uỷ, thường xuyên đổi mới nội dung, chương trình bồi dưỡng cấp ủy viên, trong đó có nghiệp vụ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ./.

Hoàn thành ngày 04 tháng 02 năm 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 2

MẪU BÁO CÁO TÓM TẮT SÁNG KIẾN

 1. Tên sáng kiến: Kinh nghiệm tổ chức sinh hoạt chi bộ trường học.
 2. Mô tả ngắn gọn các giải pháp cũ thường làm: (Nêu rõ các nhược điểm cần khắc phục)
 3. Mục đích của giải pháp sáng kiến: (Nêu rõ mục đích khắc phục các nhược điểm của giải pháp cũ hoặc mục đích của giải pháp mới do mình tạo ra).
 4. Bản mô tả sáng kiến:

4.1.Thuyết minh giải pháp mới, cải tiến: (Giải pháp mới hoàn toàn hoặc đã được mô tả nhưng chưa được áp dụng hay cải tiến từ cái đã có).

4.2.Thuyết minh về khả năng áp dụng sáng kiến: (Đánh giá triển vọng của việc áp dụng với quy mô rộng rãi, mô tả cụ thể các bước tiến hành và những điều kiện cơ bản, bài học kinh nghiệm để căn cứ vào đó có thể thực hiện được sáng kiến).

4.3.Thuyết minh về lợi ích kinh tế, xã hội của sáng kiến: (Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội sáng kiến mang lại, dẫn chứng số liệu và kết quả phân tích về hiệu quả đó, nêu ý nghĩa của việc áp dụng sáng kiến).

4.4.Các tài liệu khác gửi kèm theo: Sơ đồ công nghệ, hình vẽ, ảnh chụp, mô hình, sản phẩm….

4.5.Cam kết không sao chép hoặc vi phạm bản quyền:

Tác giả sáng kiến

Ký, ghi rõ họ tên

 

 

hỉ Thị của Ban tổ Chức TW

Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01-7-2011 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ như sau (*):
A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Làm cho các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí quan trọng của tổ chức cơ sở đảng và của chi bộ; ý nghĩa quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng;

2. Các chi bộ trong tất cả các loại hình tổ chức cơ sở đảng phải thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng. Việc đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phải gắn với đẩy mạnh thực hiện việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; làm cho mọi đảng viên nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ và của cấp ủy cấp trên; bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu để chi bộ thực sự là nơi lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên;

3. Thông qua sinh hoạt chi bộ làm cho mọi đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên do Điều lệ Đảng quy định và các nhiệm vụ được chi bộ phân công; nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình; tăng cường đoàn kết, thống nhất và tình thương yêu đồng chí trong chi bộ; cấp ủy nắm chắc tình hình tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên; có biện pháp cụ thể để xây dựng đội ngũ đảng viên và xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

B. NỘI DUNG VÀ CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

I. NỘI DUNG CHUNG ĐỐI VỚI CÁC LOẠI HÌNH CHI BỘ

1. Nội dung sinh hoạt hàng tháng

Chi bộ tập trung thảo luận, giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực theo chức năng, nhiệm vụ của chi bộ. Trình tự và nội dung như sau:

a) Công tác chuẩn bị của chi ủy

– Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, đồng chí bí thư chi bộ (hoặc đồng chí chi ủy viên được phân công) dự kiến nội dung, chương trình, thời gian sinh hoạt đưa ra họp chi ủy;

– Chi ủy thảo luận, thống nhất đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng trước, đề ra nhiệm vụ tháng tới; phân công chuẩn bị các nội dung, quyết định thời gian họp chi bộ và lựa chọn hình thức sinh hoạt phù hợp (sinh hoạt nhiều nội dung hay một số nội dung hoặc sinh hoạt chuyên đề);

– Chi ủy thông báo cho đảng viên biết nội dung, thời gian, địa điểm sinh hoạt chi bộ (nếu chưa quy định ngày họp định kỳ hàng tháng).

b) Sinh hoạt chi bộ

* Phần mở đầu

– Chi bộ thực hiện việc thu nộp đảng phí hàng tháng của đảng viên;

– Đồng chí bí thư chi bộ (hoặc đồng chí chi ủy viên được phân công chủ trì) tiến hành các nội dung sau:

+ Thông báo tình hình đảng viên của chi bộ (chính thức, dự bị); số đảng viên được miễn sinh hoạt, công tác; số đảng viên có mặt dự họp; số đảng viên vắng mặt và lý do vắng;

+ Thông qua chương trình, nội dung sinh hoạt chi bộ và những vấn đề trọng tâm cần tập trung thảo luận;

+ Cử thư ký cuộc họp (chú ý chọn đồng chí có năng lực và kinh nghiệm tổng hợp để ghi chép đầy đủ, trung thực, chính xác ý kiến phát biểu của đảng viên, kết luận của đồng chí chủ trì hoặc nghị quyết của chi bộ).

* Phần nội dung

– Thông tin tình hình thời sự nổi bật trong nước, quốc tế và của địa phương, cơ quan, đơn vị; phổ biến, quán triệt những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên (nội dung thông tin cần chọn lọc phù hợp, thiết thực). Nhận xét tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ; những vấn đề tư tưởng chi bộ cần quan tâm;

– Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của chi bộ tháng trước (nêu rõ những việc làm được, chưa làm được, nguyên nhân); tình hình đảng viên thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và nhiệm vụ được chi bộ phân công;

– Đánh giá việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ; biểu dương những đảng viên tiền phong gương mẫu, có việc làm cụ thể, thiết thực về học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đồng thời, giáo dục, giúp đỡ những đảng viên có sai phạm (nếu có);

– Thông báo ý kiến của đảng viên, quần chúng về sự lãnh đạo của chi bộ và vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên (nếu có) để chi bộ có biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, kịp thời ngăn chặn, đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực;

– Đề ra một số nhiệm vụ cụ thể, thiết thực, bức xúc trước mắt để thực hiện trong tháng tới theo chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên thực hiện;

– Chi bộ thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến về các nội đung trên. Trong quá trình thảo luận, đồng chí chủ trì cần phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến của đảng viên và gợi ý những nội dung quan trọng để đảng viên tham gia thảo luận, thể hiện chính kiến của mình. Khi có những vấn đề cần biểu quyết mà đang có ý kiến khác nhau, chi bộ cần trao đổi kỹ trước khi biểu quyết.

* Phần kết thúc

– Đồng chí chủ trì tóm tắt ý kiến phát biểu của đảng viên và kết luận những vấn đề lớn, quan trọng mà chi bộ đã thảo luận, thống nhất;

– Chi bộ biểu quyết thông qua kết luận (nghị quyết) của chi bộ. Đồng chí thư ký ghi rõ số đảng viên đồng ý, không đồng ý và số có ý kiến khác;

– Đồng chí chủ trì và thư ký ký vào biên bản cuộc họp. Sổ ghi biên bản họp chi bộ phải được quản lý và lưu trữ theo quy định.

2. Nội dung sinh hoạt chuyên đề

Ngoài các buổi sinh hoạt với nội dung nêu trên, ít nhất mỗi quý một lần, chi bộ chọn một trong những vấn đề sau để sinh hoạt chuyên đề:

– Các chuyên đề về học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên;

– Giải pháp xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh hoặc củng cố, khắc phục cơ sở yếu kém;

– Các giải pháp xây dựng nông thôn mới ;

– Việc xây dựng thôn (ấp, bản, làng…), khu phố (khu dân cư…) văn hóa; biện pháp giúp đỡ đảng viên nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;

– Việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các tệ nạn xã hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị;

– Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và tạo nguồn phát triển đảng viên;

– Công tác quản lý và phân công công tác cho đảng viên;

– Biện pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu và quy trình xây dựng một đề án, đề tài có chất lượng;

– Phương pháp tự nghiên cứu, học tập để không ngừng nâng cao trình độ kiến thức cho cán bộ, đảng viên v.v.

II. NỘI DUNG CỤ THỂ ĐỐI VỚI MỘT SỐ LOẠI HÌNH CHI BỘ

Ngoài những nội dung thực hiện chung đối với các loại hình chi bộ tại Mục I nêu trên, các chi bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình, đặc điểm của chi bộ mình mà đi sâu vào một số nội dung cụ thể sau:

1. Đối với chi bộ địa bàn dân cư thôn (xóm, ấp, bản, tổ dân phố…)

– Sự lãnh đạo của chi bộ và vai trò, trách nhiệm của đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và áp dụng các tiến bộ khoa học – công nghệ vào sản xuất; thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước; công tác xóa đói, giảm nghèo và các hoạt động nhân đạo, từ thiện; thực hiện chính sách đối với người có công và nhiệm vụ phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân…;

– Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và cuộc vận động xây dựng thôn (làng, ấp, bản…), tổ dân phố (khu phố, khu dân cư…) văn hóa;

– Việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác quản lý, sử dụng đất đai và quản lý xây dựng đô thị; bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội trên địa bàn;

– Việc bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng, tạo nguồn phát triển đảng viên ở khu dân cư và việc quản lý đảng viên đi làm ăn xa…

2. Đối với chi bộ cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

– Sự lãnh đạo của chi bộ và tinh thần chủ động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm của đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ được giao;

– Việc xây dựng và thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị; tiến độ và chất lượng thực hiện các nhiệm vụ được giao (nghiên cứu, tham mưu; giảng dạy, học tập; khám chữa bệnh; thực hiện các đề tài, đề án nghiên cứu khoa học…);

– Việc phòng, chống quan liêu, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực (trong thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức; trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học; trong khám, chữa bệnh…);

– Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Quy định của Bộ Chính trị về đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với đảng ủy, chi ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú;

– Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; việc tự nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ, kiến thức của cán bộ, đảng viên; công tác phát triển đảng viên…

3. Đối với chi bộ doanh nghiệp Nhà nước

Sự lãnh đạo của chi bộ và trách nhiệm của đảng viên trong việc xây dựng, thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; việc thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước của Đảng, Nhà nước;

– Tình hình tổ chức, hoạt động của các đoàn thể quần chúng và đời sống, việc làm của người lao động;

– Việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; việc tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo của doanh nghiệp;

– Việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp; Việc thực hiện Quy định của Bộ Chính trị về đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mỗi liên hệ với đảng ủy, chi ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú;

– Việc học tập nâng cao trình độ, kiến thức, tay nghề của cán bộ, đảng viên, người lao động.

4. Đối với chi bộ trong doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài

– Vai trò, trách nhiệm của chi bộ và đảng viên trong việc tham gia xây dựng, thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

– Việc xây dụng và thực hiện nội quy, quy chế, quy định, điều lệ của doanh nghiệp; việc thực hiện các hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể…;

– Tình hình đời sống, việc làm của người lao động; mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động, giữa người Việt Nam và người nước ngoài trong doanh nghiệp;

– Công tác xây dựng, củng cố và phát triển các đoàn thể quần chúng trong doanh nghiệp; công tác bồi dưỡng, giúp đỡ, tạo nguồn phát triển đảng viên…

5. Đối với chi bộ trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

– Vai trò của chi bộ và trách nhiệm của đảng viên trong việc tham gia xây dựng, thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

– Việc chấp hành chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện nội quy, quy chế, quy định, điều lệ của doanh nghiệp;

– Tình hình đời sống, việc làm của người lao động; việc thực hiện các hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể; mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động, giữa người Việt Nam với người nước ngoài (nếu có);

– Việc tuyên truyền, vận động xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức đảng và các đoàn thể quần chúng trong doanh nghiệp; công tác bồi dưỡng, giúp đỡ, tạo nguồn phát triển đảng viên.

6. Đối với chi bộ trong lực lượng vũ trang (Quân đội, Công an)

Chi ủy, chi bộ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ chính trị của từng loại hình chi bộ để xác định nội dung sinh hoạt cho phù hợp. Chú ý một số nội dung sau:

– Sự lãnh đạo của chi bộ trong việc bồi dưỡng, giáo dục, phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng vũ trang nhân dân; xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện;

– Quán triệt cho đảng viên, cán bộ, chiến sĩ nắm vững nhiệm vụ chính trị của đơn vị, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên;

– Việc thực hiện điều lệnh, điều lệ và ý thức tổ chức, chấp hành kỷ cương, kỷ luật của quân đội, công an; xây dựng nền nếp chính quy, hiện đại sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương căn cứ Hướng dẫn này và tình hình, đặc điểm cụ thể của đảng bộ, chỉ đạo, hướng dẫn việc cụ thể hóa nội dung, hình thức sinh hoạt cho phù hợp với từng loại hình chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở đảng thuộc đảng bộ;

Các cấp ủy cấp trên của chi bộ tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn và đôn đốc việc thực hiện; coi trọng việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm để phát huy ưu điểm, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; kịp thời biểu dương, phổ biến và nhân rộng kinh nghiệm của những nơi làm tốt, phê bình những nơi có sai sót, lệch lạc và thông báo trong toàn đảng bộ.

Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW ngày 25 tháng 5 năm 2007 và các văn bản khác của Ban Tổ chức Trung ương có liên quan đến nội dung sinh hoạt chi bộ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đê gì vướng mắc, các cấp ủy đảng kịp thời phản ảnh về Ban Tổ chức Trung ương.

Hướng dẫn này được phổ biến đến các chi bộ để thực hiện.

I- CHỨC NĂNG

Điều 1. Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, công tác của đơn vị; hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng; xây dựng đảng bộ, chi bộ và đơn vị vững mạnh.

II- NHIỆM VỤ

Điều 2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng.

1- Lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, công tác chuyên môn của đơn vị theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành nghĩa vụ của đơn vị đối với Nhà nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng.

2- Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng giám sát mọi hoạt động của đơn vị theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động sáng tạo, không ngừng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

3- Lãnh đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở đơn vị, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên và quần chúng, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, trù dập, ức hiếp quần chúng và các hiện tượng tiêu cực khác, nhất là những tiêu cực trong tuyển sinh, cấp văn bằng, chứng chỉ, khám chữa bệnh, nghiên cứu khoa học và trong các hoạt động văn hoá, thể thao…

4- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong đơn vị. Đoàn kết nội bộ, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch; giữ gìn bí mật quốc gia, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ tài sản của Nhà nước và của đơn vị.

Điều 3. Lãnh đạo công tác tư tưởng.

1- Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; phát huy truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, xây dựng tinh thần làm chủ, tình đoàn kết, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau trong công nhân, viên chức; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng để giải quyết và báo cáo lên cấp trên.

2- Kịp thời phổ biến, quán triệt để cán bộ, đảng viên và quần chúng nắm vững và chấp hành đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, nhiệm vụ của đơn vị, thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, kiến thức và năng lực công tác cho cán bộ, đảng viên.

3- Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng đấu tranh chống các quan điểm sai trái, tư tưởng cơ hội, thực dụng, cục bộ, bản vị, những hành vi nói, viết và làm trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; những biểu hiện mất dân chủ, gia trưởng, độc đoán, tác phong quan liêu, thiếu tinh thần trách nhiệm, tinh thần hợp tác và ý thức tổ chức, kỷ luật; phòng, chống sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Điều 4. Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ.

1- Cấp uỷ lãnh đạo xây dựng và thực hiện chủ trương về kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy và quy chế hoạt động của đơn vị.

2- Cấp uỷ lãnh đạo xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nhận xét, đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật… đối với cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của cấp uỷ. Lãnh đạo việc thực hiện các quyết định đó. Chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển tài năng.

3- Cấp uỷ đề xuất ý kiến để cấp trên xem xét, quyết định các vấn đề về tổ chức và cán bộ của đơn vị thuộc thẩm quyền của cấp trên.

Điều 5. Lãnh đạo các đoàn thể nhân dân.

1- Lãnh đạo các đoàn thể nhân dân trong đơn vị xây dựng tổ chức vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định và điều lệ của mỗi đoàn thể; phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên và quần chúng, đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

2- Lãnh đạo các đoàn thể nhân dân và cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị tham gia xây dựng và bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, nhiệm vụ của đơn vị.

Điều 6. Xây dựng tổ chức đảng.

1- Đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, nhất là việc phát hiện và đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực trong đơn vị. Thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; thực hiện có nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu.

2- Giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; xây dựng kế hoạch và tạo điều kiện để đảng viên thực hiện nhiệm vụ học tập, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt.

3- Cấp uỷ xây dựng kế hoạch, biện pháp quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ và tạo điều kiện cho đảng viên hoàn thành nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt việc giới thiệu đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Làm tốt công tác động viên, khen thưởng, kỷ luật đảng viên; biểu dương, khen thưởng kịp thời những cán bộ, đảng viên có thành tích xuất sắc, xử lý nghiêm, kịp thời những cán bộ, đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước.

4- Làm tốt công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên, bảo đảm về tiêu chuẩn và quy trình; chú trọng đối tượng là đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và những quần chúng ưu tú, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ.

5- Xây dựng cấp uỷ có đủ phẩm chất, năng lực, hoạt động có hiệu quả, được đảng viên và quần chúng tín nhiệm. Nói chung, bí thư cấp uỷ phải là cán bộ lãnh đạo của đơn vị, tiêu biểu cho đảng bộ, chi bộ, đoàn kết, tập hợp được cán bộ, đảng viên và quần chúng.

6- Cấp uỷ thường xuyên kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên chấp hành điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm. Định kỳ hằng năm, cấp uỷ tổ chức để quần chúng tham gia góp ý về sự lãnh đạo của tổ chức đảng và vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

III- QUAN HỆ CỦA ĐẢNG BỘ, CHI BỘ VỚI THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ VÀ CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN

Điều 7. Đối với thủ trưởng đơn vị.

1- Đảng bộ, chi bộ, cấp uỷ bảo đảm và tạo điều kiện để thủ trưởng đơn vị thực hiện trách nhiệm, quyền hạn được giao; thủ trưởng đơn vị bảo đảm và tạo điều kiện để đảng bộ, chi bộ thực hiện Quy định này. Cấp uỷ thường xuyên thông báo với thủ trưởng đơn vị ý kiến của đảng viên, quần chúng về việc thực hiện các nhiệm vụ và chính sách, chế độ trong đơn vị.

2- Định kỳ (3 tháng, 6 tháng, 1 năm, vào dịp đại hội đảng) và đột xuất khi có yêu cầu, thủ trưởng đơn vị báo cáo với cấp uỷ hoặc đại hội về tình hình thực hiện các mặt công tác và những chủ trương, nhiệm vụ sắp tới của đơn vị; cấp uỷ hoặc đảng bộ, chi bộ thảo luận, ra nghị quyết về những vấn đề lớn, quan trọng và lãnh đạo đảng viên, quần chúng trong đơn vị thực hiện.

3- Bí thư, thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và tổ chức đảng khi để xảy ra quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực trong đơn vị. Khi đảng uỷ, chi uỷ cơ sở và thủ trưởng đơn vị có ý kiến khác nhau thì thủ trưởng đơn vị quyết định theo quyền hạn và chịu trách nhiệm về quyết định đó, đồng thời cấp uỷ và thủ trưởng đơn vị cùng báo cáo lên cấp trên có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Điều 8. Đối với các đoàn thể nhân dân.

Định kỳ (3 tháng, 6 tháng, 1 năm) hoặc đột xuất khi có yêu cầu, cấp uỷ làm việc với các đoàn thể, nắm tình hình hoạt động của từng đoàn thể để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời.

Điều 9. Đối với cấp uỷ và chính quyền địa phương.

Cấp uỷ xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với cấp uỷ và chính quyền địa phương nơi có trụ sở đơn vị đóng và nơi có cán bộ, đảng viên của đơn vị cư trú, để phối hợp công tác và quản lý cán bộ, đảng viên.